trafikksikker_logo
Trafikksikker kommune plan for Beiarn kommune

Kommunen en viktig aktør
Kommunen er en viktig aktør i trafikksikkerhetsarbeidet. Som veieier, barnehage – og skoleeier, arbeidsgiver, kjøper av transporttjenester og ansvarlig for beboernes helse og trivsel, har kommunen et stort ansvar for å forebygge ulykker.

Godt omdømme
Å bli godkjent betyr ikke at det ikke skjer trafikkulykker, men godkjenningen er et kvalitetsstempel for godt, målbevisst og helhetlig arbeid med trafikksikkerhet. I samarbeid med fylkeskommunene har Trygg Trafikk utarbeidet kriterier for godkjenningsordningen Trafikksikker kommune.

Godt trafikksikkerhetsarbeid gir kommunen bra omdømme, trygt lokalmiljø, mindre skader og fornøyde innbyggere.

Alle enheter involvert
Gjennom lover og forskrifter har kommunen plikt til å arbeide systematisk med ulykkesforebyggende arbeid i alle sektorer. For å lykkes har alle kommunens enheter blitt involvert i arbeidet og den enkelte enhetsleder har tatt sitt delansvar. Arbeidet er forankret i den politiske og administrative ledelsen.

Du kan lese mer om Trafikksikker kommune her.

Søk om tilskudd
Hos Nordland Fylkeskommune kan du søke om tilskudd til holdningsskapende arbeid for å bedre trafikksikkerheten.
Mer informasjon om søknad om tilskudd finner du her.