Beiarn kommunestyre vedtok i møte den 16. november 2020 nye og oppdaterte retningslinjer for motorferdsel i kommunen. Noen av endringene berører ervervsmessig kjøring (leiekjøring) med snøskuter. Kommunen går med dette tilbake til ordningen med inntil tolv leiekjørere, og løyvene skal ikke være like strengt avgrenset geografisk som de har vært siden 2018. Bakgrunnen for dette, er blant annet at kravene i nasjonal forskrift om at leiekjøring ikke skal være tilgjengelig for å kunne få privat løyve for kjøring til egen hytte, ble fjernet av Stortinget etter vedtak om forskriftsendring den 5. mai i år. Kommunen følger opp disse endringene, og ønsker følgelig å utvide leiekjøringstilbudet til befolkning og besøkende i kommunen. Vi inviterer tidligere leiekjørere, og andre interesserte til å søke.

Etter vedtak i Plan- og ressursutvalget den 27. november lyser kommunen nå ut leiekjøringsløyve for inntil ni leiekjørere, som i utgangspunktet skal bli gitt for inntil tre år. De tre løyvene som allerede er tildelt, vil gjelde til de utløper i 2021. Deretter vil disse tre lyses ut for to år, slik at alle 12 løyver igjen samlet kan bli fornyet til vintersesongen 2024.

Leiekjøringsløyve (ervervsløyve) kan ifølge forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag gis til fastboende som med snøskuter i ervervsmessig øyemed vil påta seg:

- transport mellom bilveg og hytte,

- tilsyn med privat hytte etter eierens oppdrag,

- transport for massemedia på reportasjeoppdrag,

- transport av funksjonshemmede,

- transport av ved,

- transport etter dispensasjon i medhold av forskriftens § 6.

 

Det er en forutsetning at den som søker er bosatt i Beiarn kommune. Ved flere enn ni søkere, vil tidligere leiekjørere bli prioritert. Videre er det den enkelte leiekjører sitt eget ansvar å besørge grunneiers tillatelse til motorferdsel i aktuelle områder før eventuell kjøring tar til.

Søknader må være kommunen i hende senest 12. januar 2021. Søknaden sendes pr. e-post til post@beiarn.kommune.no, eller pr. post til Beiarn kommune, Nedre Beiarveien 906, 8110 Moldjord.