Søknadsskjema 

Leiekjøringsløyve (ervervsløyve) kan ifølge forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og

på islagte vassdrag gis til fastboende som med snøskuter i ervervsmessig øyemed vil påta seg:
  • transport mellom bilveg og hytte,
  • tilsyn med privat hytte etter eierens oppdrag,
  • transport for massemedia på reportasjeoppdrag,
  • transport av funksjonshemmede,
  • transport av ved,
  • transport etter dispensasjon i medhold av forskriftens § 6.
Det er en forutsetning at den som søker er bosatt i Beiarn kommune. Ved flere enn seks
søkere, vil tidligere leiekjørere bli prioritert. Videre er det den enkelte leiekjører sitt eget
ansvar å besørge grunneiers tillatelse til motorferdsel i aktuelle områder før eventuell kjøring tar til.
 
Søknaden sendes pr. e-post til: 
post@beiarn.kommune.no
eller pr. post til:
Beiarn kommune
Nedre Beiarveien 906 
8110 Moldjord.


Søknaden må være kommunen i hende senest 3. januar 2022.