Barnehageplass

Generelt

Beskrivelse

Du har rett til å få barnehageplass fra august hvis barnet ditt fyller ett år senest innen utgangen av august det året du søker, og du har søkt før fristen for hovedopptaket har gått ut. Hvis barnet ditt er under ett år, kan du få tilbud om plass hvis det er ledig kapasitet.

Barn som fyller ett år i september eller oktober det året det søkes om barnehageplass, har  rett til å få plass fra den måneden barnet fyller ett år.

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnets behov for omsorg og lek og fremme læring og danning som gir grunnlag for allsidig utvikling. Det skal tas hensyn til:

 • barnas alder
 • funksjonsnivå
 • kjønn
 • sosial, etnisk og kulturell bakgrunn

Målgruppe

Barn 0–6 år som er bosatt i kommunen

Kriterier/Vilkår

Disse blir prioritert ved opptak:

 • Barn med nedsatt funksjonsevne
 • Barn som barneverntjenesten har overtatt omsorgen for
 • Barn som har behov for hjelpetiltak fra barneverntjenesten

I tillegg har barnehagene egne opptakskriterier.

Pris for tjenesten

Stortinget fastsetter hvert år en maksimalpris, et øvre tak for hvor mye foreldre må betale for en barnehageplass.

Kommunen skal sørge for at foreldre med mer enn ett barn i barnehage får reduksjon i foreldrebetalingen. Dette gjelder uavhengig av om barna går i forskjellige barnehager og i barnehager med forskjellige eiere. Foreldrebetalingen skal for det første barnet utgjøre maksimalt seks prosent av husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt. For andre, tredje og flere barn settes foreldrebetalingen til henholdsvis 70 og 50 prosent av foreldrebetalingen for det første barnet.

Fra 1. august 2015 har alle 4- og 5-åringer som bor i husholdninger med lav inntekt, rett til å få 20 timer pr. uke gratis oppholdstid i barnehage. Fra 1. august 2016 vil ordningen bli utvidet til også å gjelde 3-åringer. Ordningen gjelder for familier eller husholdninger som har en samlet inntekt på mindre enn 417 000 kroner.
Dette gjelder også barn med utsatt skolestart.

Pris barnehage og sfo 2017

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Barn i flerspråklige familier
Velkommen til barnehagen

Samarbeidspartnere

 • Helsestasjonen
 • PPT
 • Barnevernet

 

Regelverk

Gjeldende lov og regelverk

Kommunen har plikt til å sørge for denne tjenesten.

Lov

Lov om barnehager (barnehageloven)
Lov om barnehager (barnehageloven) § 12 a. Rett til plass i barnehage
Lov om barneverntjenester (barnevernloven) § 4-4 - hjelpetiltak for barn og barnefamilier

Forskrift

Forskrift om familiebarnehager
Forskrift om foreldrebetaling i barnehagen § 3 Moderasjonsordninger
Forskrift om foreldrebetaling i barnehager
Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver
Forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage

Retningslinje

Kvalitet i barnehagen - St.meld. nr. 41 (2008-2009)
Rammeplan for barnehagen - temahefter
Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver
Rett til barnehageplass

Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Kommunen skal legge til rette for en samordnet opptaksprosess og sikre likebehandling av barn og av offentlige og private barnehager. Søknad om barnehageplass fylles ut på eget skjema som er felles for alle barnehagene. Du sender ett skjema for hvert barn du søker for.

Søknadsskjema

Endring av barnehageplass
Søknad om barnehageplass
Søknadsskjema redusert barnehagebetaling

Vedlegg

Legg ved søknaden en uttalelse fra sakkyndig instans hvis barnet ditt har rett til prioritet.

Søknadsfrist

Hovedopptak skjer 1. juni hvert år. Andre opptak skjer 1. desember hvert år.

Dersom det er ledige plasser utenom hovedopptak, og imøtekommelse av søknad om plass ikke krever ekstra bemanning, kan styrer utvise skjønn i vurdering av søknaden.

Søknaden sendes til

Beiarn Kommune
8110 Moldjord

Saksbehandling

Tildeling av plass skal skje i samsvar med de fastsatte opptakskriteriene som gjelder for barnehagen. Dine ønsker og behov skal tillegges stor vekt ved opptaket. Ved det årlige hovedopptaket skal du varsles skriftlig om hvorvidt og i hvilken barnehage du har fått tilbud om plass. Har du ikke fått ditt første ønske oppfylt, har du rett til å bli satt på søkerliste ved denne barnehagen.

Ved supplerende opptak i løpet av barnehageåret skal først søkere fra søkerlisten tilbys plass i samsvar med de fastsatte opptakskriteriene. Tildeling skal skje skriftlig. Blant de søkerne som ikke tilbys plass ved supplerende opptak, er det bare søkere med rett til prioritet som skal underrettes om at plassen er tilbudt en annen.

Har du ikke har fått oppfylt verken ditt første eller andre ønske om barnehageplass ved hovedopptaket, kan du kreve en skriftlig begrunnelse.

Dersom vi har ledig kapasitet så tar vi inn fortløpende nye barn i barnehagene.

 

Klagemulighet

Ved hovedopptak kan du klage over avslag på søknad om barnehageplass. Du kan også klage hvis du verken får ditt første eller andre ønske oppfylt. Ved supplerende opptak kan bare søkere til barnehagen som har rett til prioritet, klage. Klagefristen er normalt tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har fattet vedtaket.

Hvis kommunen finner at barnet ditt skulle vært tilbudt den ønskede plassen, skal det tilbys første ledige plass etter at barn med lovfestet rett til prioritet er tilbudt plass. Hvis du ikke får medhold, går saken videre til klagenemnda i kommunen, som er klageinstans.

Kontaktinformasjon

Kontaktpersoner

Fornavn: Aino
Etternavn: Sande
Tittel: styrer
Telefon: 75 56 90 43
Mobil: 903 69 926
E-post: aino.sande@beiarn.kommune.no

Kontaktenhet

 • Navn: Moldjord barnehage
 • Telefon: 75569000
 • Postadresse: Moldjord 8110 MOLDJORD
 • Besøksadresse: 8110 MOLDJORD

Andre opplysninger

Sist oppdatert

10.05.2017 10:19