Forhåndskonferanse

Generelt

Beskrivelse

Forhåndskonferanse er en frivillig ordning der du som tiltakshaver (byggherre) og kommunen kan møtes for å avklare forutsetninger for byggetiltaket og rammene for den videre saksbehandlingen. Forhåndskonferanse kan benyttes ved alle typer tiltak etter plan- og bygningsloven. For tiltak som du selv kan søke kommunen om tillatelse til, kan du møte kommunen alene. For tiltak som krever at du engasjerer et firma til å ta seg av hele søknadsprosessen (kalt ansvarlig søker), bør du ha med deg firmaet til møtet. Kommunen har ansvar for å føre referat fra forhåndskonferansen. Referatet skal undertegnes av deg og kommunens representant ved slutten av møtet. Forhåndskonferanse skal avholdes før en eventuell søknad sendes kommunen.

Målgruppe

Alle som skal sette i gang tiltak etter plan- og bygningsloven

Kriterier/Vilkår

Kommunen har plikt til å avholde forhåndskonferanse hvis du som tiltakshaver, eventuelt sammen med firmaet som står som ansvarlig søker, ønsker det. Kommunen kan også kreve at det avholdes forhåndskonferanse.

Du skal på forhånd gi kommunen de opplysningene som er nødvendig for å forberede konferansen. Dette er som regel situasjonskart, tegninger av tiltaket og eventuelt skriftlig beskrivelse av ønske om dispensasjon fra regelverket.

Beiarn kommune tilbyr forhåndskonferanse gratis.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

http://www.seeiendom.no (kart)

Direktoratet for byggkvalitet

Beslektede tjenester

Regelverk

Lov

Forvaltningsloven
Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) § 21-1 Forhåndskonferanse

Forskrift

Forskrift om byggesak § 6-1 Forhåndskonferanse

Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Ta kontakt med kommunen for nærmere avtale. Forhåndskonferanse skal avholdes senest to uker etter at du har bedt om det.

Kontaktinformasjon

Kontaktpersoner

Fornavn: Torbjørn
Etternavn: Grimstad
Tittel: Ingeniør
Telefon: 75 56 90 81
E-post: t.grimstad@beiarn.kommune.no

Kontaktenhet

  • Navn: Byggesak
  • Leder: Frank Movik
  • Telefon: 75569080
  • Postadresse: Beiarn Kommune 8110 Moldjord
  • Besøksadresse: Beiarn Kommune 8110 Moldjord
  • Åpningstid: Sommertid 08.00 til 15.00 Vintertid 08.00-15.45

Andre opplysninger

Sist oppdatert

10.05.2017 10:19