Habilitering og rehabilitering

Generelt

Beskrivelse

Habilitering og rehabilitering skal bidra til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får muligheter til deltakelse i samfunnet på egne premisser.

Habilitering og rehabilitering:

  • er tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler
  • er samarbeid mellom flere aktører som bistår brukeren til å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne og deltakelse sosialt og i samfunnet
  • er basert på individuelle behov og mål og tilpasset den enkeltes forutsetninger
  • skal omhandle både fysisk, psykisk og sosial funksjon

Den koordinerende enheten for habilitering og rehabilitering i kommunen skal bidra til å sikre helhetlig tilbud til pasienter og brukere med behov for sosial, psykososial eller medisinsk habilitering og rehabilitering. Dette gjøres bl.a. ved å utarbeide individuelle planer i samarbeid med pasienten eller brukeren og ev. pårørende.

Målgruppe

Innbyggere i kommunen med behov for helse- og omsorgstjenester.

Samarbeidspartnere

Nordlandssykehuset:
 

Regelverk

Gjeldende lov og regelverk

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Kap. 7 (Individuell plan, koordinator og koordinerende enhet)

Spesialisthelsetjenesteloven § 2-1e (Samhandling og samarbeid)

Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1a (Rett til nødvendig hjelp fra kommunens helse- og omsorgstjeneste)

Pasient- og brukerrettighetsloven Kap. 7 (Klage)


Praktiske opplysninger

Søknadsskjema

Søknad IP-plan
Søknadskjema pleie og omsorgstjenester

Søknaden sendes til

Beiarn Kommune
8110 Moldjord

Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet

  • Navn: Pleie- og omsorgsadministrasjon
  • Postadresse: Moldjord 8110 MOLDJORD
  • Besøksadresse: 8110 MOLDJORD

Kontaktenhet

  • Navn: Pleie- og omsorgsadministrasjon
  • Postadresse: Moldjord 8110 MOLDJORD
  • Besøksadresse: 8110 MOLDJORD

Andre opplysninger

Sist oppdatert

10.05.2017 10:19