Habilitering og rehabilitering

Generelt

Beskrivelse

Sentrale oppgaver for koordinerende enhet

Utledet av formål og overordnet ansvar er følgende oppgaver sentrale:

 • Kommunens plan for habilitering og rehabilitering
 • Legge til rette for brukermedvirkning
 • Ha oversikt over tilbud innen habilitering og rehabilitering
 • Overordnet ansvar for individuell plan og koordinator
  • Motta meldinger om behov for individuell plan og koordinator
  • Utarbeide rutiner for arbeidet med individuell plan og koordinator
  • Oppnevning av koordinator
  • Kompetanseheving om individuell plan og koordinator
  • Opplæring og veiledning av koordinatorer
 • Bidra til samarbeid på tvers av fagområder, nivåer og sektorer
 • Ivareta familieperspektivet
 • Sikre informasjon til befolkningen og samarbeidspartnere
 • Motta interne meldinger om mulig behov for habilitering og rehabilitering

 

Målgruppe

Innbyggere i kommunen med sammensatte behov.

Samarbeidspartnere

Nordlandssykehuset:
 

Regelverk

Gjeldende lov og regelverk

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester  §3,2 punk 5

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Kap. 7 (Individuell plan, koordinator og koordinerende enhet)

Spesialisthelsetjenesteloven § 2-1e (Samhandling og samarbeid)

Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1a (Rett til nødvendig hjelp fra kommunens helse- og omsorgstjeneste)

Pasient- og brukerrettighetsloven Kap. 7 (Klage)


Praktiske opplysninger

Søknadsskjema

Individuell plan, mal word format
Søknad IP-plan
Søknadskjema pleie og omsorgstjenester

Søknaden sendes til

Beiarn Kommune
8110 Moldjord

Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet

 • Navn: Helse og omsorgs avdelingen
 • Postadresse: Moldjord 8110 MOLDJORD
 • Besøksadresse: 8110 MOLDJORD

Kontaktenhet

 • Navn: Helse og omsorgs avdelingen
 • Postadresse: Moldjord 8110 MOLDJORD
 • Besøksadresse: 8110 MOLDJORD

Andre opplysninger

Sist oppdatert

20.10.2017 09:56