Melding til barnevernstjenesten

Generelt

Beskrivelse

Både privatpersoner og offentlige instanser kan melde fra til barnevernstjenesten om at et barn kan ha det vanskelig. Det kreves ikke at du har observert det som meldingen din refererer til, men du bør kunne identifisere kilden til informasjonen. Et rykte anses ikke som en melding. Barnevernstjenesten skal

  • henlegge meldingen hvis den er åpenbart grunnløs
  • starte undersøkelse hvis det er grunn til å anta at det er behov for tiltak etter barnevernloven 
  • henlegge meldingen hvis lovens vilkår ikke er oppfylt

Offentlige instanser har plikt til å varsle barnevernet hvis de har grunn til å tro at barn blir utsatt for grov omsorgssvikt.

Offentlige instanser skal melde fra til barneverntjenesten om at et barn kan ha det vanskelig. Privatpersoner kan og bør gjøre det dersom de er usikre på et barns omsorgssituasjon. det kreves ikke at du har observert det som meldingen din refererer til, men du bør kunne identifisere kilden til informasjonen. Et rykte anses ikke som en melding. Barneverntjenesten skal

henlegge meldingen hvis den er åpenbart grunnløs

starte undersøkelse hvis det er grunn til å anta at det er behov for tiltak etter barnevernloven

henlegge meldingen hvis lovens vilkår ikke er oppfylt.

Regelverk

Lov

Barnevernloven
Forvaltningsloven
Lov om barneverntjenester (barnevernloven) § 4-2 - meldinger til barneverntjenesten
Lov om barneverntjenester (barnevernloven) § 4-3 - undersøkelser
Lov om barneverntjenester (barnevernloven) § 6-4 - innhenting av opplysninger
Lov om barneverntjenester (barnevernloven) § 6-7 - taushetsplikt
Lov om barneverntjenester (barnevernloven) § 6-7a - tilbakemelding

Forskrift

Forskrift om opplysningsplikt for krisesentre til barneverntjenesten

Retningslinje

Barnevernet og taushetsplikten ... (rundskriv)
Barnevernloven gjelder for alle barn i Norge (rundskriv Q-06/2010)
Opplysningsplikt til barnevernet og barnevernets adgang til å gi opplysninger
Til barnets beste - samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan melde fra til barnevernstjenesten skriftlig eller muntlig, over telefon eller ved personlig oppmøte. Meldingen din kan også være anonym.

Søknaden sendes til

Saltdal Kommune
Barneverntjenesten

Kirkegata 23

8250Rognan

Saksbehandlingstid

Barnevernstjenesten skal snarest, og senest innen én uke, gjennomgå innkomne meldinger og vurdere om meldingen skal følges opp med undersøkelser. Du skal få en bekreftelse innen tre uker på at meldingen er mottatt, bortsett fra i de tilfellene der meldingen er åpenbart grunnløs.

Kontaktinformasjon

Kontaktenhet

  • Navn: Helse- og sosialadministrasjon
  • Postadresse: Moldjord 8110 MOLDJORD
  • Besøksadresse: 8110 MOLDJORD

Andre opplysninger

Gyldig til

30.06.2017

Sist oppdatert

10.05.2017 10:19