TT-Kort

Generelt

Beskrivelse

 

TT er forkortelse for Tilrettelagt Transport.     

Fylkeskommunen har ansvaret for transporttjenesten for funksjonshemmede (TT-ordningen). Ordningen er et transporttilbud til funksjonshemmede som på grunn av varig fysisk eller psykisk funksjonshemming ikke kan bruke vanlige kollektive transportmidler. Formålet med ordningen er å gi brukerne et tilbud om fritidsreiser

Målgruppe

 

Hvem kan søke?

TRANSPORTORDNINGEN er et tilbud til de som på grunn av sin FORFLYTNINGSHEMMING ikke kan, eller har vesentlige vansker med å benytte KOLLEKTIVTRANSPORT. Ordningen forvaltes av Nordland fylkeskommune, men søknad skjer gjennom Beiarn kommune.

Ordningen omfatter kun personer med varig funksjonshemming som er folkeregistrert i Beiarn.

Høy alder kvalifiserer ikke alene til TT-kort.

Beboere i kommunale og private institusjoner/boform med heldøgns omsorg og pleie omfattes normalt ikke av ordningen.

Regelverk

Lov

TT-Kort reglement

Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Dersom søknaden blir godkjent får du tilsendt elektronisk kort fra Beiarn Taxi, som forestår den daglige driften av ordningen.

Har du mistet kortet, lurer på hvor mye du har igjen (restbeløp) eller har andre spørsmål til praktisk bruk av kortet?

Beiarn Taxi

Telefon 417 90 990

Søknadsskjema

TT-kort søknadsskjema og legeerklæring

Søknaden sendes til

Beiarn Kommune
8110 Moldjord

Saksbehandling

 

Søknaden registreres på kommunens hovedpostmottak og blir fordelt til saksbehandler.

Saksbehandler gjør en egen vurdering og oversender saken til Nordland fylkeskommune som fatter vedtak.

Søknader behandles så fort som mulig, men innen en måned skal søknaden være sendt til Nordland fylkeskommune, som også har en måneds behandlingstid.

Behandling av søknad skjer i samsvar med følgende lover, regler, forskrifter, hjemler og andre styrende dokumenter:

Klagemulighet

 

Avslag på søknad om godkjenning kan påklages. Klagefrist er 3 uker etter mottatt svar og klagen behandles av egen klagenemd.

Skriftlig klage med legeattest sendes til Nordland fylkeskommune for behandling og avgjørelse.

Kontaktinformasjon

Kontaktenhet

  • Navn: Helsestasjon
  • Besøksadresse: 8110 MOLDJORD

Andre opplysninger

Sist oppdatert

23.05.2017 10:01