Årsoppgjør for Beiarn kommune 2022

 

Årsoppgjøret avlegges av rådmannen iht. kommunelovens §§ 14-3 og 14-6, samt forskrift om årsberetning for kommuner, §§ 4-1 til 4-6 og §§ 5-1 til 5-16.

Beiarn kommune avslutter regnskapet for 2022 med et netto negativt driftsresultat på Mnok 17,005. Resultatet fremkommer etter vedtatt bruk av avsetninger og ses mot det regulerte driftsbudsjettet som viste et negativt driftsresultat på Mnok 30,728. Resultatet er betydelig påvirket av svekket avkastning på kommunens markedsplasserte aktiva med Mnok 12,377 mot budsjett samt Mnok 25,266 mot oppnådd resultat for 2021. Rådmannen tilrår i tråd med kommunestyrets vedtak å dekke inn manglende avkastning for finansielle aktiva gjennom bruk av kommunens Bufferfond. Ved en slik bruk av fond reduseres dette og vil ved årsskiftet være på Mnok 24,056. Vi møtte som følge av tidligere års avsetninger 2022 med en solid buffer og driftet gjennom året på en måte som gjør at kommunen har opprettholdt en robust finansiell status også etter avleggingen av dette oppgjøret.

Avhengigheten til løpende kraftinntekter og netto finansinntekter er tydelig også for 2022. Dette vises særlig ved at brutto driftsresultat er negativt på Mnok 7,863. Dette indikerer klart at kommunens driftsnivå er for høyt sett i et langsiktig perspektiv.

Om øvrige økonomiske forhold viser jeg til spennende detaljer i øvrige deler av oppgjøret. Rådmannen vil likevel konkludere med at organisasjonen har en trygg økonomisk styring som baserer seg på god administrativ kompetanse og en lokalpolitisk forståelse og kontroll.

Året 2022 ble naturligvis påvirket av pandemien, men også mye av krigen i Ukraina. Vi tok blant annet imot femti ukrainske flyktninger. Sett mot folketallet er vi på åttendeplass i landet ift hvor mange vi tok imot. Folketallet gikk noe opp i løpet av året. Det er gledelig og viktig.

Utviklingen for de ulike tjenesteområdene er beskrevet av den enkelte fagansvarlige. Rådmannen vil takke lederne og ansatte for en stor innsats gjennom et vanskelig år.

God lesing.

Rådmann Ole Petter Nybakk

Årsoppgjør for Beiarn kommune 2022