Prosjektets hovedformål

Prosjektdel mobilisering Velg Melk Nordland:

Mobilisere ku- og geitmelkprodusenter for å ivareta sysselsettingen (næringsaktiviteten) og sikre utnyttelsen av ressursgrunnlaget på de små og mellomstore melkebrukene i Nordland.

Delmål:                                                                                                                                              

 1. Inspirere og formidle kunnskap om mulighetene for videreutvikling av mindre melkebruk, uten at det innebærer store kostnadsøkninger og volumøkninger i produksjon. Gode eksempler brukes i formidlingen.
 2. Bidra til å skreddersy fleksibel og tverrfaglig rådgivning for gårdbrukere i beslutningsprosesser.
 3. Bidra til å utnytte gårdens samla ressurser gjennom tiltak for fortsatt drift.

Prosjektdel arealplan, matjord og klima:

Forvaltning av matjord og beite på en bærekraftig god måte.

Delmål:

 1. Skape økt kommunal oppmerksomhet rundt arealforvaltning og betydningen den har for klima og miljø lokalt, og matsikkerhet og beredskap nasjonalt.
 2. Styrke prosessene rundt revidering av kommunale arealplaner for å bidra til ivaretakelse av dyrkajord, dyrkbar jord og sikre beiteressursene i kommunen.

Møter mobilisering Velg Melk Nordland

Her finner du informasjon om kommende møter i prosjektet.
Informasjon om møtedato, sted, tidspunkt og program kommer senere.

 

Støtte til rådgiving

VELG MELK I NORDLAND er et satsingsprosjekt for deg som er melkeprodusent.
Hvilke valg skal vi gjøre for vårt bruk?
Prosjektet skal være et hjelpemiddel for å ta valg. Virkemidlet er rådgiving og kunnskap.
Satsinga angår deg som bonde, din samboer eller ektefelle, men også neste generasjon.

Vi anbefaler alle melkeprodusenter å benytte seg av rådgivingsapparatet for å diskutere de ulike mulighetene på ditt bruk.

For de som har mindre enn 30 kyr eller båsfjøs ønsker vi å støtte denne rådgivingen med inntil 50 % av betalbare kostnader.
Geitemelkprodusenter oppfordres også til å søke, maksimalt begrenset til kroner 7 500 i støtte. Støtten utbetales etterskuddsvis.


Prosjektet er igangsatt fra 1. oktober. Rådgivning mottatt etter denne datoen kan være grunnlag for støtte.
Bruk med båsfjøs er prioritert fremfor løsdriftsfjøs når det kommer til støtte. Derfor må det påberegnes lengre tid før søknaden om støtte til løsdriftsfjøs blir behandlet.

Vi kan støtte rådgivning innen:

 • økonomi
 • veivalg for bruket
 • salg og generasjonsskifte
 • ny næringsvirksomhet
  • lokal foredling
  • inn på tunet
  • natur- og utmarksrelatert næring
  • gårdsturisme
  • annet
 • driftsbygninger
 • Nye plante- eller husdyrproduksjoner

 

Du kan søke råd av:

Søknadskjema

Samarbeidspartnere

 • Nordland Bonde – og småbrukarlag
 • TINE
 • NLR
 • Innovasjon Norge
 • Beiarn Kommune

Prosjektet er finansiert av

 • Nordland Fylkeskommune
 • Statsforvalteren i Nordland

Disse bidrar med en egenandel:

 • TINE rådgivning
 • NNLR
 • Innovasjon Norge
 • Kommuner i Nordland