Det kan søkes om tilskudd fra kommunalt viltfond. Tilskudd fra fondet kan gis til vilttiltak som videreutvikler og stimulerer til lokal viltforvaltning. Prioriterte tiltak vil være: Bestandsplanarbeid, biologiske registreringer, viltkartlegging, innsamling av biologiske data, tiltak som hever kunnskapsnivået hos rettighetshavere, jegere og samfunnet for øvrig. Tiltak som stimulerer til samarbeid blir svært høyt prioritert.

Det kan også søkes om tilskudd til tiltak for å forebygge skader på landbruksnæring voldt av hjortevilt.