Snøscooter og motorkjøretøy

Har du behov for å bruke motorkjøretøy eller luftfartøy i utmark til formål som ikke er offentlig anerkjente nytteformål, må du søke kommunen om tillatelse. Motorferdsel i utmark og vassdrag er regulert med sikte på å verne om naturmiljøet og fremme trivselen. I hovedsak er bruk av motorkjøretøy til for eksempel redningstjeneste, jord- og skogbruksnæring og faste bosteder tillatt etter loven, mens ferdsel til andre formål krever at du får tillatelse fra kommunen. Merk at du uansett ikke kan få tillatelse til turkjøring, men turkjøring kan skje i fastsatte snøskuterløyper til slikt formål. Kommunen har myndighet til å fastsette snøskuterløyper etter gitte rammer. Kommunen har likevel ingen plikt til å etablere slike løyper.

Vannscooter og annen motorfartøy

Vannscootere er i utgangspunktet

likestilt med småbåter. Motorisert ferdsel i Beiarelva ovenfor Moldjord bru, samt Beiarelvas sideelver, er ikke tillatt. Fartsgrense i Beiarelva nedenfor Moldjord bru er 8 knop inntil 100 m fra land. Motorferdsel er tillatt i kommunens innsjøer over 2 kvadratkilometer, men kun for farkoster med motorstørrelse under 20 hk. Se lokal forskrift i Lovdata for mer informasjon: https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2021-02-05-385

Motorferdsel i innsjøer under 2 kvadratkilometer, samt andre elvestrekninger, er i utgangspunktet ikke tillatt.

Kriterier/vilkår

Du må søke om tillatelse for å bruke motorkjøretøy, motorfartøy eller luftfartøy til formål som er spesielt nevnt (se lenke til forskrift nedenfor). Det gjelder for eksempel bruk av snøscooter:

når fastboende vil påta seg kjøreoppdrag (transport av funksjonshemmede, transport av ved, tilsyn av privat hytte med mer)
når hytteeier vil transportere bagasje og utstyr mellom bilvei og hytte
når institusjoner eller ideelle organisasjoner har gruppeturer for beboere, pensjonister eller forflytningshemmede

I unntakstilfelle og når særlige grunner foreligger, kan kommunen gi tillatelse til motorferdsel knyttet til formål som forskriften ikke nevner spesielt. Du må ha et særlig behov som ikke kan dekkes på annen måte og som ikke knytter seg til turkjøring. Kommunen vil foreta en konkret vurdering. Behovet ditt må vurderes mot mulige skader og ulemper. Det skal mye til før en slik dispensasjon gis. Generelt er det vanskeligere å få dispensasjon for å kjøre på barmark enn på snødekt mark.  Før det fattes vedtak som berører naturmangfoldet, skal kommunen også vurdere søknaden mot de miljørettslige prinsipper i naturmangfoldloven.

 

Søknadsskjema