2016.png

Plan- og ressursutvalget i Beiarn kommune vedtok i sak 58/16 den 25.08.2016 å legge Kommuneplanens Arealdel 2016-2028 ut på 2. gangs offentlig ettersyn jfr. plan og bygningslovens § 11-14. Planforslaget består av planbeskrivelse, planbestemmelser og plankart. Planen omfatter alt areal i Beiarn kommune, både land og sjøareal. Høringen varer i 6 uker fra 31.10.2016 til 12.12.2016. Siden dette er 2. gangs høring kan det ikke regnes med utvidet høringsfrist.

Merknader bes merkes "Kommuneplanens arealdel" og sendt til pr. post til Beiarn kommune, Moldjord, 8110 MOLDJORD eller på epost til post@beiarn.kommune.no

 

Dokumenter

1. Planbeskrivelse (pdf A4)

2. Konsekvensutredning med ROS-analyse (pdf A4)

3. Planbestemmelser (pdf A4)

 

Plankart

4. Kommuneplanens arealdel, i målestokk 1:50 000 (pdf A0)

5. Utsnitt Tverrvik, i målestokk 1:10 000 (pdf A3)

6. Utsnitt Moldjord, i målestokk 1:10 000 (pdf A3)

7. Utsnitt Storjord, i målestokk 1:10 000 (pdf A3)

8. Utsnitt Tollå, i målestokk 1:10 000 (pdf A3)

9. Temakart marin grense, i målestokk 1:80 000 (pdf A3)

 

Saksbehandling

Saksprotokoll PLR sak 58/16

Saksfremlegg PLR sak 58/16

 

Planforslag i SOSI-format

18392014001.sos

 

Høringsuttalelser fra 1. gangs høring og offentlig ettersyn

Uttalelse med innsigelse fra Fylkesmannen i Nordland

Uttalelse med innsigelse fra NVE

Uttalelse med innsigelse fra Sametinget

Uttalelse med merknader fra Nordland Fylkeskommune

Uttalelse med merknader fra Statens Vegvesen

Uttalelse med merknad fra Direktoratet for mineralforvaltning

Uttalelse fra Arena Beiarn

Uttalelse fra Steinar Pedersen

 

Dokumenter fra 1. gangs høring og offentlig ettersyn:

eksempelbilde2.pngPlan- og ressursutvalget i Beiarn kommune vedtok i sak 40/14 den 20.11.2014 å legge Kommuneplanens Arealdel 2015-2026 ut på offentlig ettersyn jfr. plan og bygningslovens § 11-14. Planforslaget består av planbeskrivelse, planbestemmelser og plankart. Planen omfatter alt areal i Beiarn kommune, både land og sjøareal. Høringen varer i 7 uker fra 26.01.2015 til 16.03.2015.

Merknader bes merkes "Kommuneplanens arealdel" og sendt til pr. post til Beiarn kommune, 8110 MOLDJORD eller epost til post@beiarn.kommune.no

 

Nedlastbare dokumenter tilknyttet høring:

Kommuneplanens arealdel 2015-2026 Del 1, Planbeskrivelse (pdf A4)

Konsekvensutredning og Risiko- og sårbarhetsvurdering (pdf A4)

Kommuneplanens arealdel 2015-2026 Del 2, Planbestemmelser (pdf A4)

Kommuneplanens arealdel 2015-2026 Del 3, Kart:

Oversiktskart hele kommunen 1:50 000 (pdf A0) 7 MB

Utsnitt Tverrvik 1:10 000 (pdf A3)

Utsnitt Moldjord 1:10 000 (pdf A3)

Utsnitt Storjord 1:10 000 (pdf A3)

Utsnitt Tollå 1:10 000 (pdf A3)

Kommuneplanens Arealdel i sosi-format (krever GIS-program) 12 MB

 

Saksbehandling:

Saksprotokoll plan- og ressurs sak 40/14 (pdf A4)

Saksfremlegg plan- og ressurs sak 40/14 (pdf A4)

Planbeskrivelse til PLR 40/14 (pdf A4)

KU- og ROS-analyse til PLR 40/14 (pdf A4)

Planbestemmelser til PLR 40/14 (pdf A4)

Oversiktskart 1:50000 til PLR 40/14 (pdf A0)

Utsnitt Tverrvik 1:10000 til PLR 40/14 (pdf A2)

Utsnitt Moldjord 1:10000 til PLR 40/14 (pdf A2)

Utsnitt Storjord 1:10000 til PLR 40/14 (pdf A2)

Utsnitt Tollå 1:10000 til PLR 40/14 (pdf A2)

 

Protokoll vurdering av innspill PLR 21/13 den 06.06.2013 (pdf A4)

Saksfremlegg vurdering av innspill PLR 21/13 den 06.06.2013 (pdf A4)