Barnevernet har som sin spesielle oppgave å ta vare på de mest utsatte barna i kommunen og beskytte barn mot omsorgssvikt og motvirke at barn lider fysisk og psykisk overlast. Blir barnevernet kjent med slike forhold, har det en lovbestemt plikt til straks å undersøke hvordan barna har det, og om nødvendig sette inn tiltak. Det skal gis hjelp og støtte for at foreldrene/foresatte skal kunne makte sitt omsorgsansvar, men barnevernet har også en plikt til å gripe inn om hjelpen ikke nytter.

Mange barnevernssaker starter ved at foreldrene selv tar kontakt. Også offentlige tjenester, naboer, familien og andre kan melde fra til barnevernet dersom de er bekymret for et barn. Privatpersoner kan be om å være anonyme, men kan ikke alltid fritas for vitneplikt om saken må behandles i Fylkesnemnda.

Alle meldinger skal bli vurdert innen en uke, og hvis det er grunnlag for det, blir de undersøkt for så å bli vurdert i forhold til eventuelle hjelpetiltak.