Beiarn Barnehage er en flerkulturell barnehage. Beiarn kommune har tatt i mot flyktninger siden 2015, og dette har igjen ført til et større kulturelt og språklig mangfold i barnehagen.

Barnehagen ble startet tidlig på 80 tallet ved at behovet for barnehager meldte seg. Barnehagen ble til via foreldredugnad, - og ble kommunal i 31.12 85. og har siden den gangen har vært i stadig utvikling.

 

Om barnehagen

 • Eierform: Kommunal
 • Alder: 1 - 5 år
 • Type: Ordinær barnehage
 • Kapasitet: 50 barn
 • Åpningstid: 07:30 - 16:00
 • Kostpenger: 425 kr
 • Leke- og oppholdsareal per barn: 6.9 m², totalt: 250 m²
 • Barnehageåret følger skoleruten og starter når skoleåret begynner, som regel rundt 20. august.
 • Ved behov kan barnehagen endre sine åpningstider. Dette gjøres ut fra søknad. Barnehagen holder stengt jule- og nyttårsaften. Onsdag før skjærtorsdag er barnehagen åpen til kl. 12.00.
 • Barnehagen er åpen hele året bortsett fra to uker i juli grunnet ferieavvikling og 5 dager i løpet av året som benyttes til planlegging.
 • Barnet skal ha minimum 3 ukers sammenhengende ferie i løpet av sommeren (fra 1. juni – 1. september).

 

Barnehageruta 2023/24

PLANLEGGINGSDAGER  2023-2024

 • 14. august 2023
 • 15. august 2023
 • 17. november 2023
 •  2. januar 2024
 • 10. mai      2024  

BARNEHAGEN ER STENGT NÅR DET ER PLANLEGGINGSDAGER

Barnehageplass

Søknadsfrist for å søke barnehageplass er 1. juni

Du har rett til å få barnehageplass fra august hvis barnet ditt fyller ett år senest innen utgangen av august det året du søker, og du har søkt før fristen for hovedopptaket har gått ut. 
Hvis barnet ditt er under ett år, kan du få tilbud om plass hvis det er ledig kapasitet.

Barn som fyller ett år i september eller oktober det året det søkes om barnehageplass, har  rett til å få plass fra den måneden barnet fyller ett år.

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnets behov for omsorg og lek og fremme læring og danning som gir grunnlag for allsidig utvikling.
Det skal tas hensyn til:

 • barnas alder
 • funksjonsnivå
 • kjønn
 • sosial, etnisk og kulturell bakgrunn

Søknadsskjema finner du HER

Oppsigelse av barnehageplass / bytte barnehage

Oppsigelse av barnehageplass og søknad om bytte av barnehage går i et felles skjema. Skjemaet finner du HER

Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Kommunen skal legge til rette for en samordnet opptaksprosess og sikre likebehandling av barn og av offentlige og private barnehager.
Søknad om barnehageplass fylles ut på eget skjema som er felles for alle barnehagene. Du sender ett skjema for hvert barn du søker for.

Legg ved søknaden en uttalelse fra sakkyndig instans hvis barnet ditt har rett til prioritet.

Søknadsfrist

Hovedopptak skjer 1. juni hvert år. Andre opptak skjer 1. desember hvert år.

Dersom det er ledige plasser utenom hovedopptak, og imøtekommelse av søknad om plass ikke krever ekstra bemanning,
kan styrer utvise skjønn i vurdering av søknaden.

Søknaden sendes til

Beiarn Kommune
Nedre Beiarveien 906
8110 Moldjord

Saksbehandling

Tildeling av plass skal skje i samsvar med de fastsatte opptakskriteriene som gjelder for barnehagen.
Dine ønsker og behov skal tillegges stor vekt ved opptaket. Ved det årlige hovedopptaket skal du varsles skriftlig om hvorvidt og i hvilken barnehage du har fått tilbud om plass.
Har du ikke fått ditt første ønske oppfylt, har du rett til å bli satt på søkerliste ved denne barnehagen.

Ved supplerende opptak i løpet av barnehageåret skal først søkere fra søkerlisten tilbys plass i samsvar med de fastsatte opptakskriteriene.
Tildeling skal skje skriftlig. Blant de søkerne som ikke tilbys plass ved supplerende opptak, er det bare søkere med rett til prioritet som skal underrettes om at plassen er tilbudt en annen.

Har du ikke har fått oppfylt verken ditt første eller andre ønske om barnehageplass ved hovedopptaket, kan du kreve en skriftlig begrunnelse.

Dersom vi har ledig kapasitet så tar vi inn fortløpende nye barn i barnehagene.

 

Klagemulighet

Ved hovedopptak kan du klage over avslag på søknad om barnehageplass. Du kan også klage hvis du verken får ditt første eller andre ønske oppfylt.
Ved supplerende opptak kan bare søkere til barnehagen som har rett til prioritet, klage. Klagefristen er normalt tre uker fra du mottok vedtaket.
Klagen sender du til den instansen som har fattet vedtaket.

Hvis kommunen finner at barnet ditt skulle vært tilbudt den ønskede plassen, skal det tilbys første ledige plass etter at barn med lovfestet rett til prioritet er tilbudt plass.
Hvis du ikke får medhold, går saken videre til klagenemnda i kommunen, som er klageinstans.

Kontakt oss

Kontakt avdeling Moldjord:
Småbarn 0-3 år: 477 17 266
Storbarn 3-6 år: 477 07 182
 

Kontakt avdeling Tollå:
Tlf. 482 66 403


Mai Larssen er konstituert styrer.
e-post: mai.larssen@beiarn.kommune.no
Tlf. 995 33 658

Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid i barnehagen

Målgruppe

Familier med inntekt under en satt grense kan søke om redusert betaling i barnehage.
I tillegg kan en del familier ha rett til gratis
kjernetid for 2-, 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart.

Redusert foreldrebetaling

Familier med samlet bruttoinntekt lavere enn kr 550 000 kan søke redusert foreldrebetaling.
Ordningen går ut på at ingen husstander skal betale mer enn 6 % av den samlede inntekt for en barnehageplass.

Gratis kjernetid

Husstander med brutto årsinntekt lavere enn 598 825 kan søke gratis kjernetid. 
Alle 2-, 3-, 4-, og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lavere inntekt enn 598 825 kr har rett til 20 timer gratis oppholdstid i barnehagen pr. uke. 


Søknadsskjema redusert barnehagebetaling i barnehagene i beiarn

Årsplan for Beiarn barnehage

Barnehageloven pålegger alle barnehager å lage en årsplan. Årsplan lages for ett år av gangen.
Dette for å sikre kvaliteten i det pedagogiske arbeidet, og for å sikre en god organisasjonsutvikling.

Årsplan for Beiarn barnehage 2022 - 2023