Beiarn kommune har skuddpremieordning for følgende rovvilt, skutt innenfor fastsatt ordinær jakttid: rødrev (Vulpes vulpes) og gaupe (Lynx lynx). Skuddpremie er fastsatt i henhold til viltloven § 51 (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1981-05-29-38).

Premiesatser:

  • Rødrev: 300 kr
  • ​Gaupe: 1000 kr

Øvrige skuddpremieordninger for vilt utgikk ved utgangen av 2014.