Forskrift om utvidet karantenebestemmelse i Beiarn kommune (07.04.2020)


Tre kommunale forskrifter er opphevet da det er kommet nasjonale bestemmelser som ivaretar disse tiltakene.

Ny nasjonal forskrift ad karantene etter reiser.
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-13-287
 

Nasjonale tiltak

Se oversikt på regjeringen.no over nasjonale tiltak som er innført av norske myndigheter for å håndtere koronasituasjonen: 

https://www.regjeringen.no/no/tema/koronavirus/nasjonale-tiltak/id2693684/