Beiarn - Nasjonalparkkommune

Beiarn kommune har i 2012 fått status som Nasjonalparkkommune. Beiarn kommune er nr 33 i rekken med nasjonalparkstatus. Det betyr at over 300 km² av kommunens totalareal ligger innenfor vernesonen. Saltfjellet/ Svartisen nasjonalpark utgjør et areal på total 2102 km² fordelt på kommunene Beiarn, Meløy, Rødøy, Rana, Saltdal og Bodø.

Beiarn - Nasjonalparkkommune

Isfiskeløypa til Kvalvatnet

Isfiskeløypa er ei scooterløype fra Trones til Kvalvatnet.
Regler for bruk og kart over trase er satt ut ved løypas begynnelse og slutt.

Løypa er åpen for alle.

For å benytte løypa må man ha betalt løypekort for dagen kjøringa foregår, og dette skal medbringes.

Ferdsel i tidsrommet 23.00 - 06.00 er ikke tillatt.
Løypa åpnes tidligst 1.februar, men skal ikke brukes når deler eller flekker i løypa ikke lenger er dekket av snø. Dersom vær og føre tillater det er løypa åpen til 5. mai.
Følg med på hjemmesiden for når løypa åpner og stenges.

Det tillates kun 2 turer opp og ned hver dag.

Det skal medbringes lovlig fiskeutstyr.

Allemannsretten

Allemannsretten betyr at du har rett til å ferdes fritt i skogen, på fjellet og langs kysten. Alle skal ha anledning til å drive et aktivt friluftsliv, samtidig som det skal tas hensyn til grunneieren. Derfor er det begrensninger i denne retten, slik at ingen blir skadelidende. 

Du kan ferdes til fots i utmark hele året. I innmark (som for eksempel gårdsplass, inngjerdet hage og dyrket mark) har retten sine begrensninger (se feltet Kriterier/vilkår). Uansett skal alle som oppholder seg på annen manns grunn eller på sjøen utenfor, opptre hensynsfullt og ikke gjøre noe som kan være til skade for naturen eller til ulempe for eieren eller andre. I motsatt fall har eieren rett til å vise bort folk. Men eieren har ikke anledning til å sette opp skilt eller lignende for å gjøre det vanskelig å ferdes på områder der du har rett til å ferdes fritt.

Kriterier/Vilkår

 • Du kan ferdes til fots i innmark når marken er frossen eller snølagt, men ikke i perioden 30. april til 14. oktober (dette gjelder ikke gårdsplass, inngjerdet hage og lignende)
 • Du kan bade fra strand i utmark eller fra båt når det skjer i rimelig avstand fra bebodd hus eller hytte
 • Du kan dra i land båt på strand i utmark for en kortere tid, men ikke benytte kai eller brygge uten eierens tillatelse
 • Du kan ikke raste eller overnatte i innmark uten at du har eierens samtykke
 • Du kan raste og overnatte i telt i utmark, men bare to døgn om gangen uten samtykke fra eieren, og ikke nærmere bebodd hus eller hytte enn 150 meter (så sant du ikke befinner deg på høyfjellet eller langt fra bebyggelse)

Miljøverndepartementet kan utferdige forskrift som gjør unntak fra 150-meterskravet.

Båndtvang

Forskrift om hundehold i Beiarn kommune ble fastsatt av kommunestyret 10. november 2006. Det er generell båndtvang i tiden fra 1. april til og med 20. august. I tillegg skal hund holdes i bånd eller  forsvarlig sikret i boligområder, handleområder og på kirkegårdene hele året. I områder hvor bufe beiter skal hunder holdes i bånd fram til 20. oktober.

For å beskytte viltet kan det under ekstraordinære snøforhold vedtas båndtvang for hund.

Søknad om dispensasjon fra forskrift eller hundeloven sendes kommunen.

Jegerprøven

Hvis du vil jakte eller drive fangst, må du først ta jegerprøven. Prøven består av et obligatorisk kurs og en elektronisk eksamen. Det obligatoriske jegerprøvekurset har et omfang på 30 timer og er lagt opp med både teori og praksis. Etter gjennomført kurs kan du avlegge en elektronisk eksamen som  kommunen arrangerer. Alle jegerprøveeksamener gjennomføres elektronisk.

Se tjenestebeskrivelsen for mer informasjon

Motorferdsel i utmark

Snøscooter og motorkjøretøy

Har du behov for å bruke motorkjøretøy eller luftfartøy i utmark til formål som ikke er offentlig anerkjente nytteformål, må du søke kommunen om tillatelse. Motorferdsel i utmark og vassdrag er regulert med sikte på å verne om naturmiljøet og fremme trivselen. I hovedsak er bruk av motorkjøretøy til for eksempel redningstjeneste, jord- og skogbruksnæring og faste bosteder tillatt etter loven, mens ferdsel til andre formål krever at du får tillatelse fra kommunen. Merk at du uansett ikke kan få tillatelse til turkjøring, men turkjøring kan skje i fastsatte snøskuterløyper til slikt formål. Kommunen har myndighet til å fastsette snøskuterløyper etter gitte rammer. Kommunen har likevel ingen plikt til å etablere slike løyper.

Vannscooter og annen motorfartøy

Vannscootere er i utgangspunktet tillatt i innsjøer større enn 2 kvadratkilometer, på elvestrekninger og på innsjøer mindre enn 2 kvadratkilometer dersom disse inngår som en del av et farbart vassdrag. Men kommunen kan begrense bruken:

 • Kommunen kan begrense ferdselen til deler av en elvestrekning eller innsjø eller bare tillate ferdsel for visse båttyper, båter med begrenset hastighet eller motorstørrelse, til bestemte formål, til bestemt tid osv.
 • Kommunen kan vedta fartsbegrensninger i kommunens sjøområde.
 • Kommunen kan også forby bruk av vannscooter i et sjøområde nær land, av hensyn til bebyggelse på land.

Kriterier/vilkår

Du må søke om tillatelse for å bruke motorkjøretøy, motorfartøy eller luftfartøy til formål som er spesielt nevnt (se lenke til forskrift nedenfor).
Det gjelder for eksempel bruk av snøscooter 

 • når fastboende vil påta seg kjøreoppdrag (transport av funksjonshemmede, transport av ved, tilsyn av privat hytte med mer)
 • når hytteeier vil transportere bagasje og utstyr mellom bilvei og hytte
 • når institusjoner eller ideelle organisasjoner har gruppeturer for beboere, pensjonister eller forflytningshemmede

I unntakstilfelle og når særlige grunner foreligger, kan kommunen gi tillatelse til motorferdsel knyttet til formål som forskriften ikke nevner spesielt. Du må ha et særlig behov som ikke kan dekkes på annen måte og som ikke knytter seg til turkjøring. Kommunen vil foreta en konkret vurdering. Behovet ditt må vurderes mot mulige skader og ulemper. Det skal mye til før en slik dispensasjon gis. Generelt er det vanskeligere å få dispensasjon for å kjøre på barmark enn på snødekt mark.  Før det fattes vedtak som berører naturmangfoldet, skal kommunen også vurdere søknaden mot de miljørettslige prinsipper i naturmangfoldloven.

Kontaktperson:
 

Navn: Kolbjørn Baadshaug
Tittel: Fagleder skog, utmark, miljø
Telefon: 906 11 579
Epost: kb@beiarn.kommune.no