Kommunen kan tilby tilrettelagt og tilpasset dagaktivitetstilbud til personer med demens.

Aktivitetstilbudet kan inneholde aktiviteter som er sosiale, og især kognitive og fysisk stimulerende.

Aktivitetene som tilbys kan være med på å bidra til at deltakerens funksjoner i dagliglivet blir ivaretatt.  

Vi ønsker å fremme livskvalitet og å bidra til å forebygge og redusere isolasjon og ensomhet.

I tillegg vil dagaktivitetstilbudet kunne innebære avlastning og støtte til pårørende.

 
Beiarn kommune gir et dagtilbud til hjemmeboende demente i egne lokaler, Holmenstua.
Det kan også tilbys dagaktivitetstilbud på Beiarn sykehjem.

 

Dagaktivitetstilbud kan innebære:

 

 • Tilrettelagt aktivitetstilbud på et aktivitetssenter.
 • Tilbudet ytes på mandager og skal kunne gi ulike aktivitet- og rehabiliteringstiltak
 • Fast måltid
 • Transport til dagsenteret kan organiseres mot egenandel.
 • Fysisk aktivitet/trim 
 • IKT
 • Håndverksaktiviteter
 • Vedlikeholde dagliglivets funksjoner
 • Behov for observasjon
 • Avlastning for pårørende
 • Utsette/hindre institusjonsopphold

Egensøknad må foreligge. Der er vi i hovedsak er ute etter å kartlegge deg som person og dine interesser slik at vi kan gi best mulig tilrettelagt tilbud. 
Saksbehandler foretar en individuell helhetsvurdering av søkers helsetilstand og behov for aktivitet/bistand, og det blir gjort et enkeltvedtak. Ny søknad må foreligge for hvert år.
Med dette dagtilbudet ønsker vi å skape et godt samarbeid med frivilligheten, demensteam/hukommelsesteam.

Spørsmål rettes til:
Morten Hammer virksomhetsleder for Miljøtjenesten eller
Torhild Andersen-Nystad virksomhetsleder for Hjemmesykepleien.