Bostøtte

Bostøtte kan du søke hvis husstanden din har lave inntekter og høye boutgifter. Det er forholdet mellom inntekt og boutgifter som avgjør om du har rett til bostøtte.
Det er satt øvre grenser for hvor høy inntekt du kan ha for å kunne få bostøtte. Inntektsgrensene finner du her.

Har du fått innvilget bostøtte, trenger du ikke å søke hver måned.

Du må gi skriftlig beskjed til kommunen dersom det skjer noen endringer.

Du må straks melde fra:

  • hvis inntekten eller formuen går vesentlig opp eller ned
  • hvis du/dere flytter til en ny bolig (da må du også søke på nytt)
  • hvis én eller flere personer flytter inn eller ut av boligen
  • hvis boutgiftene endrer seg
  • hvis en i husstanden blir student
  • hvis du ikke gir beskjed om endringer, så kan for mye utbetalt bostøtte kreves tilbake.
    Det er straffbart å oppgi uriktige opplysninger eller å unnlate å gi opplysninger.

Økonomisk sosialhjelp

Økonomisk sosialhjelp skal sikre at du har nok midler til et forsvarlig livsopphold hvis du ikke kan sørge for det selv gjennom arbeid eller andre inntektskilder.

Med livsopphold menes livsnødvendigheter som mat, husleie, strøm og nødvendige klær. Denne hjelpen vil være den vanligste formen for hjelp. Men du kan også motta hjelp i form av lån eller garanti for lån. Dette vil først og fremst være aktuelt hvis det antas at du vil være i stand til å tilbakebetale lånet.

Søknad om økonomisk sosialhjelp

 

Midlertidig botilbud (nødsituasjon)

NAV skal hjelpe deg med å finne et midlertidig botilbud hvis du helt akutt ikke har et sted å sove og oppholde deg neste døgn.

Hvem kan få?
NAV skal finne et midlertidig botilbud til deg i akutte situasjoner hvis du ikke klarer dette selv.
Slike nødssituasjoner kan være ved brann, familie- eller samlivsbrudd eller hvis du har blitt kastet ut fra stedet du bodde.

Hva kan du få?
NAV skal finne et konkret og tilgjengelig botilbud. Hvis du ikke har penger til å betale for den midlertidige boligen selv, kan du søke om økonomisk sosialhjelp.

Du kan få opphold på et pensjonat, hospits eller et annet husvære som egner seg.

NAV skal sikre at det midlertidige botilbudet er forsvarlig. Kravet til botilbud er strengere hvis det er barnefamilier eller ungdom som skal benytte botilbudet. Les om krav til midlertidig botilbud

Hvor lenge kan du få?
Et midlertidig botilbud skal hjelpe deg i en akutt situasjon, og bør kun unntaksvis vare mer enn 3 måneder.
NAV skal gi deg råd og veiledning for å hjelpe deg til et varig botilbud.

Hvis du ikke klarer å ivareta interessene dine på boligmarkedet, kan NAV-kontoret bistå deg praktisk med å skaffe en bolig ved for eksempel å kontakte utleiere eller bli med på visning.

Hvordan søker du?
Hvis du er i en akutt situasjon uten et sted å bo, kan du ta kontakt med ditt lokale NAV-kontor.

Klage
Du har rett til å klage på vedtaket fra NAV.
Klagefrist er 3 uker fra du mottar vedtaket.