1. november 2017 startet Lin Voster i den helt nyopprettede stillingen som kommunepsykolog for Beiarn kommune og Sørfold kommune. Stillingen er et interkommunalt samarbeid med Fauske kommune, hvorpå stillingsfordelingen er 40% for Beiarn kommune og 60% for Sørfold kommune. Voster har hovedkontor i Fauske kommune, men er å finne på Barnevernets kontor i helseavdelingen på kommunehuset fast hver Torsdag. Ved behov kan hun også være tilgjengelig på Onsdager.

Satser på barn og ungdom

I Beiarn skal Voster arbeide for å ivareta barn, ungdom og voksnes psykiske helse, og med et særlig fokus på å forebygge alvorlige psykiske vansker hos barn og unge. Vosters arbeid har både et individ- og befolkningsrettet fokus. Hun tilbyr eksempelvis inntil seks individuelle samtaler for ungdom i alderen 13- 20 år med lette til moderate psykiske utfordringer. Ved behov for spesialisert psykisk helsehjelp vil Voster i samarbeid med fastlege kunne være behjelpelig med henvisning til spesialisthelsetjenesten. Henvendelse for individuelle samtaler rettes enten til helsesøster eller fastlege i kommunen.

  • Ungdommer kan selv henvende seg til enten helsesøster eller fastlege dersom de ønsker individuelle samtaler med meg. Bekymrede venner, foreldre eller lærere kan også ta kontakt på vegne av ungdommen dersom samtykke foreligger, sier Voster.

Foruten individuelle samtaler skal Voster også arbeide systemrettet ved å gi råd og veiledning til de øvrige kommunale tjenestene samt tilby undervisning og kompetanseheving.

Trives så langt

Lin er oppvokst i Møre og Romsdal, men har bodd og studert i Tromsø de siste fem årene. Hun er således helt fersk i arbeidslivet. 

  • Å starte opp i en helt nyopprettet stilling i starten av arbeidslivet er utfordrende, men det har også sine fordeler, sier Voster.

De spredte geografiske områdene Voster betjener medfører mye kjøring, men det er en utfordring hun tar på strak arm.

  • Jeg trives godt med en mobil kontorhverdag og jeg synes det er ekstra givende å få lov til å dra ut og treffe mennesker der de er. Dessuten får jeg være med på å utforme min egen stilling og arbeidsoppgaver. Det synes jeg er ekstra flott, sier Voster.

Videre synes Voster det er fasinerende å se hvor ulike kommunene hun betjener er og hvilke behov de har.

  • Så langt trives jeg veldig godt med å arbeide her i Beiarn. Det virker som at mine tjenester er et kjærkomment og etterlengtet tilbud, så det gjør det ekstra lett å få etablert og integrert tjenesten i kommunen. Dessuten framstår Beiarn som en velfungerende og selvgående kommune. Det foreligger mye godt samarbeid innad blant de ulike tjenestene og det medfører at man får ting gjort, sier Voster.

Nasjonal satsning på psykologkompetanse i kommunene

Stortinget har vedtatt at alle norske kommuner skal tilby psykologkompetanse innen 2020. Flere kommuner har allerede godt etablerte psykologtjenester, mens flere er i oppstartsfasen slik som Beiarn kommune. Som nyansatt har Voster et godt kollegialt samarbeid med kommunepsykologen i Fauske kommune og hun er ellers del av et regionalt nettverk for kommunepsykologer i Salten.

  • Som nyansatt er det godt å være del av et større nettverk og at man har flere kollegier å spille på lag med. Det gir meg trygghet i min rolle som kommunepsykolog, avslutter Voster.