Kommunen har mottatt henvendelser om det kan være mulig å få dispensasjon til å kjøre snøskuter etter 15. mai. I år er det en snørik vinter, og flere steder i kommunen vil det også etter 15. mai være gode forhold for blant annet å benytte snøskuter for å komme seg til hytta.

 

Vårvinteren, våren og forsommeren er også en spesielt sårbar tid for dyrelivet. Det er en tid der mange dyr på fjellet og i skogen får unger, og disse trenger å få være uforstyrret. Vi ber derfor om forståelse for at motorisert ferdsel i denne perioden ikke er ønskelig.

 

15. mai er siste dag for snøskutersesongen i kommunen, og dette er fastsatt av kommunestyret. Kommuneadministrasjonen har derfor heller ikke anledning til å gi tillatelser til kjøring med snøskuter ut over denne datoen.

 

Det presiseres at denne begrensningen gjelder for dispensasjoner som er utstedt av Beiarn kommune. Ferdsel med motorkjøretøy på vinterføre som foregår med hjemmel direkte i lov eller forskrift, er ikke begrenset til 15. mai. For disse gjelder kravet om at det må være vinterføre, for eksempel at bakken er dekket av et bærende snølag. Vi vil samtidig igjen oppfordre til å vise hensyn til dyrelivet, og begrense motorferdselen til det minimale, siden dette er en spesielt sårbar tid for mye vilt.