I januar 2022 startet kommunen opp med forarbeidet til det som skal bli en kulturmiljøplan for Beiarn kommune. Norconsult A/S ved prosjektleder Morten Selnes, har fått i oppdrag å utarbeide planen i samarbeid med en kommunal arbeidsgruppe innen kultur-, plan og miljø- og teknisk avdeling. Beiarn Historielag deltar i prosessen som ressursgruppe.

Beiarn kommune har ikke tidligere hatt egen kulturminneplan eller kulturmiljøplan. Kulturmiljøplanen som nå skal utarbeides, vil være en temaplan og ha som formål å kartlegge viktige kulturhistoriske trekk ved kommunen og tilrettelegge for god forvaltning av kulturminner- og miljø.

Kulturmiljøplanen skal identifisere viktige kulturminner og kulturmiljø i en lokal plan, som et viktig kunnskapsgrunnlag i en samlet forvaltning av kulturminner- og miljø. Planen kan bidra til å øke kunnskap og bevissthet rundt tema, slik at kulturminner blir synliggjort og brukt på en god måte. Kommunen kan bruke Plan- og bygningsloven til å verne kulturminner og kulturmiljø ved å gi disse hensynssoner i arealdelen til kommuneplanen. Samlet vil det kunne bidra til å gi en forutsigbar forvaltning av bygg og anlegg for både kommunen og grunneiere.

Kulturmiljøplanen vil bli et todelt dokument der første delen består av et utvalg kulturminner-og miljø som i særlig grad bør prioriteres. Dette er kulturminner som har verdi for Beiarns historie, utvikling og særtrekk. I tillegg til verneaspektet, vil det også legges inn et bruksaspekt – vern gjennom bruk. Vi har lagt inn bærekraftsmål som et overordnet mål for planen, da bruk og gjenbruk særpreger mye av Beiarns livsgrunnlag historisk sett og bør hentes fram i vår samtid.

Den andre delen vil være en fagdokument med begrunnelse for planens tema, utvalg og tiltak. Planen vil ha en handlingsdel som rulleres med ansvar for oppfølging av tiltak.
 

Avgrensning:
Kulturmiljøplanen vil omhandle bare faste materielle kulturminner (bygninger og anlegg som er jordfaste). Kulturminner som er automatisk fredet, vil få sin egen omtale i planen. Dette vil være fornminner og samiske kulturminner eldre enn 1917. Immaterielle kulturminner vil bli lagt inn som egen omtale eller vedlegg i planen. Ellers blir det ikke satt noen avgrensning i nyere tid. Her vil det være en samlet oversikt og en vurdering av verneverdi.

Kulturmiljølanen skal ferdigstilles innen oktober 2022.

Er det spørsmål rundt Kulturmiljøplanen, ta kontakt med Fagleder for kultur, Janne Berntsen: janne.berntsen@beiarn.kommune.no