Kommunestyret har sendt ut til høring et forslag til viktig plan for ei positiv utvikling i kommunen, og denne uka presenteres det tredje hovedsatsingsområdet  i «Kommuneplanens samfunnsdel 2020 – 2030». Nå ønsker politikerne i Beiarn at akkurat du skal engasjere deg i kommunens veivalg og framtid ved å sende oss en mail om hva du mener om temaet:

 

Arbeidsplasser og næringsutvikling

  • Beiarn kommune skal yte tjenester overfor lokalt næringsliv for å tilrettelegge for ulike økonomiske virkemidler, og ved å yte veiledning og rådgivning.

  • Vi skal utvikle arenaer, møteplasser og nettverk for gründere og unge entreprenører.

  • Beiarn kommunes næringsfond har en særlig verdi for å styrke kommunen som pådriver for lokal nærings- og samfunnsutvikling.

  • Beiarn kommune skal legge til rette for gjennomføring av utviklingsprosjekter i samarbeid med næringslivet, utvikle og følge opp strategiske planer og delta aktivt på lokale næringslivsarenaer.

  • Rekrutteringstiltak i kommunen, sentrums- og eller stedsutvikling er en sentral del av kommunens entreprenørrolle.

  • Ta hele bygda i bruk ved næringsmessig utnyttelse av naturgitt forhold og naturressurser, og ivareta bosetting der ressursene er.

  • Vi skal tilrettelegge for reiselivssatsing med basis i naturgitte forhold og eksisterende verneområder.

  • Vi skal tilrettelegge for næringsmessig utnytting av naturgitte forhold og naturressurser.

  • Klima- og miljøfokus på all næringssatsing, også eksisterende næringsliv.

 

Arbeidsplasser og bosetting henger tett sammen. Beiarn kommunes arbeide med næringsutvikling skal skape sysselsetting og stanse befolkningsnedgangen i kommunen. Som liten kommune kan vi tilrettelegge for rask saksbehandlingstid overfor næringslivet, noe som er kritisk for at bedrifter skal kunne igangsette nye prosjekter og ved oppstart av nye bedrifter.

 

I kommunens arbeid med tilrettelegging for næringsutvikling inngår også forhold som næringsliv og nyetableringer indirekte har nytte av. Dette omfatter kommunal infrastruktur som vei, vann, avløp, bredbånd, tilgang til næringsareal, boligtilbud, steds- og sentrumsutvikling, tilflyttingsarbeid, tjenestetilbudet innen skole, barnehage, helse, kultur- og fritidstilbud.

 

Sentralt for å lykkes i vårt næringsarbeid er en aktiv deltakelse i regionalt samarbeid om organisering av næringsutvikling samt regionale utviklingsprosjekter.

 

Politikerne i Beiarn spør nå deg om hvorfor de skal satse på dette, eller hvorfor de ikke skal eller bør satse på dette? Begrunn dine synspunkter og kom gjerne med alternativer. Innbyggere, hytteeiere, næringsliv, lag og foreninger utfordres til å ta diskusjonen.

 

Svar sendes til post@beiarn.kommune.no. Dette innlegget postes både på kommunens hjemmeside og på facebook. Ikke bruk kommentarfeltet på facebook til høringssvar. Send en mail, eller bruk messenger til korte innspill. Administrator forbeholder seg retten til å slette eventuelle kommentarer på facebook med upassende innhold. Alle innspill som kommer inn på e-post eller messenger vil bli arkivert i kommunens offentlige arkiv og tatt videre til kommunestyret.

 

Høringsfristen er satt til 1. september. Du finner hele høringsdokumentet under «kunngjøringer» på Beiarn kommunes hjemmesider.