Beiarn kommunestyre behandlet saken om kommunestruktur i sitt møte 20. januar 2016. Saken ble lagt fram uten innstilling fra rådmannen.


Kommunestyret kom fram til føgende vedtak:
Beiarn kommune velger null-alternativet, og avslutter med dette videre forhandlinger om sammenslåing med andre kommuner.


Beiarn kommune er ikke en del aven BAS-region. I tilegg til lang avstand til et nytt kommunesenter, vil reisen også inkludere to fjelloverganger. Dette vil vanskeliggjøre
deltakelse i politikk og samhandling med den øvrige, eventuelle nye kommunen. Slik vi ser det, vil demokratiet derfor svekkes betydelig for Beiarns innbyggere.
Forslaget til nytt inntektssystem konkluderer med at Beiarn kommune, på grunn av avstander, ikke er en kommune som kan betegnes som ((frivilig litem). Dette gjør at Beiarn kommune
ikke vil bli straffet økonomisk for at vi velger å være egen kommune, slik det tidligere var varslet.
Beiarn kommunestyre erkjenner at vi på grunn av størrelsen er en sårbar kommune når det gjelder å løse store oppgaver. Beiarn kommune er derfor deltaker i ulike interkommunale
samarbeidsordninger med nabokommunene for å kunne gi et tilfredsstilende tilbud. Vi vil også i fremtiden være avhengige av slike samarbeid. Arbeid i Salten Regionråd vil derfor være
viktig for Beiarn kommune.
Gjennom valgkampen i høst har vi fått klart inntrykk av at kommunens innbyggere ønsker å beholde Beiarn som egen kommune. Dette viste også en markedsanalyse gjort av Nordfakta i
august 2015 for Saltenposten. Av de 100 som ble spurt, var 73 % i mot at Beiarn skulle slå seg sammen med andre kommuner. 9 % svarte ikke, og 18 % var for.
Beiarn kommunestyre har tidligere vedtatt at vi ønsker å være egen kommune. Slik som situasjonen nå er, og hvor vi er avhengige av et godt forhold til nabokommunene, vil det ikke
være redelig ovenfor de øvrige kommunene å jobbe frem en intensjonsavtale som et stort flertall av innbyggerne i Beiarn ikke ønsker og politikerne vil jobbe aktivt imot.
Vedtatt med 11 mot 4 stemmer.
 

Fra Beiarn Bygdeliste ble følgende forslag fremmet:
Beiarn kommune opprettholder sitt tidligere vedtak vedr. kommunestrukturprosessen.
1. Topp-alternativet utredes ferdig.
2. Intensjonsgrunnlag- og intensjonsavtalearbeidet mot Bodø videreføres.
Votering:
Alternativet til SP/AP ble holdt opp mot alternativet til BBL. Forslaget fra SP/AP fikk 11
stemmer og forslaget fra BBL fikk 4 stemmer.