Beiarn kommune vil i år ikke oppnevne egen kommunekomite for TV-aksjonen. TV-aksjonen skal være en nasjonal dugnad for gode formål som samler bred oppslutning og støtte ute blant folk. Fra innsamlingsrådet for TV-aksjonen vises det til at «Formålet må skape giverglede og engasjement i befolkningen.» Det understrekes videre at organisasjonen som tildeles TV-aksjonen ikke kan være involvert i annen virksomhet som kan skade TV-aksjonens omdømme. Uavhengig av standpunkt i den nasjonale rovviltpolitikken, så er det åpenbart at WWF står for et tydelig og politisert budskap, som rundt om i landet kan oppleves som kontroversielt. Beiarn kommune er i tvil om denne tildelingen kan sies å være i tråd med intensjonene for TV-aksjonen. Den harde tonen i rovdyrpolitikken gjør det vanskelig å skille mellom organisasjon og formål, og det er tydelig at mange av våre innbyggere har store utfordringer med å delta i en innsamling som er tildelt WWF.

Som kommune mener vi også at det vil ha en klar negativ effekt for TV-aksjonen lokalt, dersom deltagelse som bøssebærer blir tolket som støtte til kontroversielle standpunkt. En nasjonal dugnad må ha en klar forankring i frivillig engasjement og dugnad. Vi mener at årets TV-aksjon vil være med på å undergrave dette engasjementet og at tildelingen allerede har vært med å skape mer fokus på organisasjon enn formål. Til senere tildelinger ber vi om at formålene rendyrkes mer for å unngå forveksling mellom formål og organisasjon. På bakgrunn av overnevnte hensyn finner Beiarn kommune det ikke mulig å gi sin tilslutning til årets TV-aksjon, og varsler med dette at det ikke vil bli nedsatt komiteer i kommunal regi i 2020. Vi oppfordrer Innsamlingsrådet om å vurdere en revidering av retningslinjene for tildeling slik at man ved senere anledninger ikke havner i en situasjon hvor organisasjoners øvrige virke kommer i konflikt med den nasjonale innsamlingen til gode formål. Kommunen vil understreke at vi støtter fullt opp under formålet for årets innsamling for å bekjempe plastforurensing. 2020 blir et unntaksår på bakgrunn av overnevnte bekymringer. Kommunen har et klart ønske om å bidra inn i senere innsamlingsaksjoner. Videre arbeid med TV-aksjonen NRK 2020 må skje på frivillig basis og ikke i kommunens regi.

 

Ordfører får i oppdrag å finne alternativ organisasjon som arbeider med plastinnsamling, og gi kr. 10 000.-.

 

Vedtatt med 10 mot 4 stemmer i kommunestyret 19.juni 2020