Eiendomsskatteliste 2024

Listen viser de skattepliktige eiendommer med angivelse av eiendommens anleggseier, eiendomsskattetakst- og beregningsgrunnlag, skattesatsen og utregnet eiendomsskattebeløp.
Skattelisten er lagt ut på Servicetorget samt offentliggjort gjennom kommunens hjemmeside.
Klage om eiendomsskattetakst kan fremsettes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivingen av eiendomsskatt dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere år.
Klagen må sendes skriftlig i posten eller på e-post innen 6 uker:

Beiarn kommune
Eiendomsskattekontoret
Nedre Beiarveien 906, 8110 Moldjord

Det fremkommer av eiendomsskattelovens § 25, at eiendomsskatten skal betales selv om den er påklaget.
Ved medhold av en klage vil tilgodehavende bli tilbakebetalt.
 

Vedtak i kommunestyresak 106/2023 pkt. 5
For eiendomsskatteåret 2024 skal det skrives ut eiendomsskatt på kraftverk, kraftnett og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum, jfr. eskl. § 3, første ledd bokstav c. For eiendomsskatteåret 2024 skal det også skrives ut eiendomsskatt på et “særskilt fastsett grunnlag” i henhold til overgangsreglene til eiendomsskattelova §§ 3 og 4, første ledd. Eiendomsskatten skrives ut i to terminer, jfr. eskl. § 25, første ledd. Første termin skal betales pr 01.06 og andre termin pr. 01.12