Med hjemmel i eiendomsskatteloven §15 og med henvisning til Beiarn kommunestyres vedtak av 14. desember 2019 om budsjett 2020, legges eiendomsskatteliste ut til offentlig ettersyn i tre uker fra 27. februar 2020.

Eiendomsskattesatsen er satt til 7 promille og eiendomsskatten skal betales i to terminer, pr. 1. juni og pr. 1. desember.

Listen legges ut på kommunehusets servicekontor og bibliotek.

Eventuelle klager på eiendomsskattegrunnlaget rettes til: Beiarn kommune, økonomikontoret 8110 Moldjord, innen seks uker fra offentlig utlegg.

 

Rådmannen

Eiendomsskatteliste 2020