På bakgrunn av kommunestyrets vedtak om utskriving av eiendomsskatt (k.sak 71/2020) for 2021, og med hjemmel i eiendomsskatteloven § 15, legges en eiendomsskatteliste ut til offentlig gjennomsyn i 3 uker fra 26. februar 2021. 

Listen viser de skattepliktige eiendommer med angivelse av eiendommens interne løpenummer, anleggseier, eiendomsskattetakst- og beregningsgrunnlag, skattesatsen og utregnet eiendomsskattebeløp. Skattelisten er lagt ut på Servicetorget samt offentliggjort gjennom kommunens hjemmeside.
Klage om eiendomsskattetakst kan fremsettes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivingen av eiendomsskatt dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere år. Klagen må sendes skriftlig i posten eller på e-post innen 6 uker:


Beiarn kommune
Eiendomsskattekontoret
Nedre Beiarveien 906, 8110 Moldjord

 

Det fremkommer av eiendomsskattelovens § 25, at eiendomsskatten skal betales selv om den er påklaget. Ved medhold av en klage vil tilgodehavende bli tilbakebetalt.

Vedtak i kommunestyresak 74/20 pkt. 5

Eiendomsskattevedtak for året 2021 i Beiarn kommune;
 

For eiendomsskatteåret 2021 skal det skrives ut eiendomsskatt på kraftverk, kraftnett og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum, jfr. esktl. § 3 første ledd bokstav c.

For eiendomsskatteåret 2021 skal det også skrives ut eiendomsskatt på et «særskilt fastsett grunnlag» i henhold til overgangsreglene til eigedomsskattelova §§ 3 og 4 Side 8 av 15 første ledd.

Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2021 er 7 promille, jfr. ekstl. § 11 første ledd. Takstvedtektene for eiendomsskatt i Beiarn kommune vedtatt i kommunestyret 24.10.2018 skal gjelde for eiendomsskatteåret 2021, jfr. esktl. § 10.

Eiendomsskatten skives ut i to terminer, jfr. esktl. § 25 føste ledd. Første termin skal betales 01.06 og andre termin er 01.12