Omfanget av skader på rundball forårsaket av elg er et økende problem i Beiarn. Flere gårdbrukere opplever at elgen blander seg med og jager utegående sau, og spiser deres fôr på inngjerdet område. Kommunen har også fått melding om enkeltdyr som har vært på tur inn i fjøsbygninger. 

Beiarn kommune har som oppgave å påse at både landbrukets næringsinteresser og hjorteviltforvaltningen blir ivaretatt på en rettmessig forsvarlig måte. Begge parter bør ta problemet på alvor. Kommunen foreslår følgende tiltak:

  • Hindre elgens tilgang til rundballer og fôrrester. Unngå fôring ute i vinterhalvåret.

  • Reduksjon av minsteareal for elg i Beiarn fra elgjakta 2020 (forslag til reduksjon behandles i kommunestyret 17. februar).

  • Oppfordre grunneiere, vald og jegere til å ta ut problemdyrene under ordinær jakt. Arrangere dialogmøte med valdansvarlige, jord- og skogbruksnæring og kommune.

  • Vurdere skadefelling av enkeltdyr der andre tiltak er prøvd og ikke har fungert.

På Storjord er tettheten av vinterelg svært høy. Dette skyldes blant annet landbruksaktivitet. Her har en utfordringer som nevnt ovenfor. I tillegg er nærheten mellom gårdsbruk og fylkesvei av betydning, og ikke minst nærheten til både boligfelt og næring. Dette gjør at bortjaging medfører en økt risiko for at stresset elg trekker ut på vei eller inn i boligfelt. Disse forholdene medvirket til at kommunen den 10. februar vedtok å gi fellingstillatelse på inntil fem dyr i dette området. Samtidig gikk kommunen ut med en henstilling til alle gårdbrukere om å iverksette konkrete tiltak for å gjøre rundballer og fôrrester utilgjengelig for elgen.