Forslag til endring av reguleringsplan Løssiheimen
 

KORT OM ENDRINGEN:

Endringen er en formålsendring fra boligformål til barnehageformål med tilhørende bestemmelser, i gjeldende reguleringsplan for Løssiheimen. Endringen innebærer at arealet som er avsatt til barnehage i reguleringsplan for Tollånes vil bli stående ubebygd, og fortsatt kan benyttes som rekreasjons- og uteområde for skolebarn og innbyggere.

Formålet bak endringen er å flytte byggingen av ny barnehage på Tollå ca 200 meter østover, fra tidligere planlagt plassering ved innkjøringen til skolen. Ny barnehage får da bedre solforhold og kortere avstand til turterrenget de benytter. Samtidig vil internvei Veg 1 i Løssiheimen opparbeides med vann, avløp og eventuelle strømskap i nær tilknytning. Siden kun 10 av 36 regulerte boligtomter er bebygd i Løssiheimen, vil det etter endringen gjenstå betydelig arealkapasitet til ny boligbygging.

Med bakgrunn i det ovenstående kan forslagsstiller ikke se at endringsforslaget får vesentlige virkninger jf. Plan- og bygningsloven § 12-14 annet ledd.

DOKUMENTER

  1. Planbeskrivelse

  2. Arealplankart

  3. Planbestemmelser

MERKNADER

Innspill til forslaget merkes «sak 20/520» og sendes pr. epost til post@beiarn.kommune.no eller pr. brev til:
Beiarn kommune, Nedre Beiarveien 906, 8110 MOLDJORD
Innen 16. mars 2021