Kommunestyret har sendt ut til høring et forslag til viktig plan for ei positiv utvikling i kommunen, «Kommuneplanens samfunnsdel 2020 – 2030». Nå ønsker politikerne i Beiarn at akkurat du skal engasjere deg i kommunens veivalg og framtid ved å sende oss en mail om hva du mener om valg av føringer for arealplanleggingen i kommunen:

 

  1. Knutepunktutvikling med samling av ressurser i form av blant annet skole og flerbrukshall med tilpasningsdyktige bygg som kan gå i takt med befolkningsendringene.

  2. Turisme/reiseliv – være offensiv i forhold til tilrettelegging av hyttefelt, utvikling av aktivitet langs Beiarelva, Beiarfjorden og andre aktuelle områder.

  3. Muliggjøre utvikling av mineralressursene.

  4. LNFR-områdene; ivareta jordbruksnæringens produksjonsgrunnlag, men vise smidighet i egnede områder og utvalgt knutepunkt.

  5. Gjenbruk av eksisterende kommunale bygg til andre viktige samfunnsmessige oppgaver.

 

Arealstrategier gir overordnede føringer for framtidig arealdisponering og er samtidig et verktøy for å realisere kommunens samfunnsdel. Arealstrategier skal være førende for revisjon av kommuneplanens arealdel, men samtidig skal strategiene legge føringer for all plan- og byggesaksbehandling i kommunen.

 

Politikerne i Beiarn spør nå deg om hvorfor de skal satse på dette, eller hvorfor de ikke skal eller bør satse på dette? Begrunn dine synspunkter og kom gjerne med alternativer. Innbyggere, hytteeiere, næringsliv, lag og foreninger utfordres til å ta diskusjonen.

 

Svar sendes til post@beiarn.kommune.no. Dette innlegget postes både på kommunens hjemmeside og på facebook. Ikke bruk kommentarfeltet på facebook til høringssvar. Send en mail, eller bruk messenger til korte innspill. Administrator forbeholder seg retten til å slette eventuelle kommentarer på facebook med upassende innhold. Alle innspill som kommer inn på e-post eller messenger vil bli arkivert i kommunens offentlige arkiv og tatt videre til kommunestyret.

 

Høringsfristen er satt til 1. september. Du finner hele høringsdokumentet under «kunngjøringer» på Beiarn kommunes hjemmesider.