Stortinget har vedtatt at det skal innføres forbud mot bruk av mineralolje (fossil olje) til oppvarming av bygninger. Av hensyn til forsyningssikkerhet, praktiske og økonomiske hensyn, er det gitt unntak fra forbudet for enkelte typer bygninger som blant annet fritidsboliger. Disse unntakene samt annen info om bestemmelsene kan leses i denne veilederen. Forbudet trer i kraft fra 1.1 2020.

I forbindelse med det kommende forbudet mot bruk av mineralolje har samtidig Miljødirektoratet sendt inn et forslag om at alle nedgravde oljetanker som ikke er i bruk i dag skal tømmes og fjernes. Uavhengig om dette blir innført eller ikke, oppfordres det uansett om å få fjernet disse tankene – både de som i dag er i bruk og de som er tatt ut av bruk. En tank som tilsynelatende er tom vil alltid ha en restolje på ca 10 % av tankens volum og vil før eller senere føre til en lekkasje i grunn eller vassdrag om tanken bare blir liggende. Eier og bruker av oljefyringsanlegg står med det fulle ansvar skulle det oppstå en forurensning som følge av lekkasje i tanken jmf § 55 i forurensningsloven. Kostnaden for å ordne opp i en slik forurensningssak kan utgjøre alt fra 40 000 kroner og oppover til flere millioner.

I forbindelse med fjerning av oljefyr og oljetanker finnes det i dag gode støtteordninger hos ENOVA om man samtidig går over til utvalgte fornybare varmeløsninger. Tilskuddene for å fjerne oljetanker vil halveres i 2019 og bortfalle helt når forbudet trer inn i 2020. Disse støtteordningene kan dere lese om her.  

Har dere spørsmål rundt dette med nedgravde oljetanker eller ønsker råd om hvordan man setter i gang prosessen med å få fjernet disse kan dere kontakte kommunen på: thomas.sorensen@beiarn.kommune.no eventuelt ringe 75 56 90 86

 

Vennlig hilsen

Thomas Sørensen

Fagleder plan & miljø