Budsjett 2022 - Økonomiplan 2022 – 2025 Formannskapets innstilling

Med henvisning til kommunelovens § 14-3, fjerde ledd legges med dette Beiarn Formannskap sin innstilling til budsjett for 2022 og økonomiplan for 2022 – 2025 ut til offentliggjøring.
Som vedlegg til Formannskapets innstilling følger de uttalelser som til nå er innkommet til saken. Ytterligere uttalelser kan frem mot 15. desember stiles til Beiarn kommunestyre.
Vi ber om at uttalelser sendes skriftlig og gjerne oversendes pr. e-post til post@beiarn.kommune.no.
God lesing!