Beiarn kommune kunngjør at det skal søkes om nye salgs- og skjenkebevillinger etter § 1-6 i Lov om omsetting av alkoholholdig drikk m.v

Alle salgs- og skjenkebevillinger opphører 30.september året etter at nytt kommunestyre har tiltrådt.  Dette innebærer at alle salgs- og  skjenkesteder må søke om bevillinger i år, og at disse behandles politisk og vedtas før 30.september d.å. Søknadsfrist 31.05.2024

Ved spørsmål angående søknad kan Marit Moldjord kontaktes