Avtalen gir Beiarn kommune rett til å tilvise boligsøkere for leie av boligene som omfattes av avtalen. Boligbygger/utleier inngår deretter leiekontrakt med den enkelte boligsøker. Beiarn kommune ønsker å øke antallet utleieboliger med åtte små enheter i Moldjordområdet.

Tilvisningsavtale med kommunen gir muligheter for å søke om lån i Husbanken. For nærmere informasjon om grunnlån og tilvisningsavtaler, se Husbankens hjemmesider. Boligene med tilvisningsavtale skal maksimalt utgjøre 40 % av boligprosjektets totale antall boliger.

I vurdering av prosjekter vil kommunen vektlegge husleienivå, plan for forvaltning og bomiljø, tidspunkt og ferdigstillelse. Konkurransegrunnlag med vedlegg ligger som kunngjøring på vår hjemmeside.

Boligbyggere kan tilby leiligheter i flere prosjekter, tomt fremskaffes selv. Beliggenhet og planer for utvikling av tomten må vises i situasjonsplan.Det vil i denne konkurransen bli avholdt leverandørkonferanse. Den vil finne sted på kommunehuset på Moldjord den 2. juli kl. 12.00.

Tidsfrist: Tilbudet skal være levert Beiarn kommune innen 7. juli kl. 12.00 og merket med: ''Konkurranse for inngåelse av tilvisningsavtale for private utleieboliger til vanskligstilte''.

 

Tilbudet skal leveres til:

Navn: Beiarn kommune - v/teknisk etat

Adresse: Kommunehuset/Moldjord - 8110 Moldjord

 

For nærmere informasjon, kontakt:

E-post freddy.olsen@beiarn.kommune.no / tlf. 75 56 90 83 / 917 94 401

 

Øvrige skjemaer:

Kontraktmal tilvisningsavtale

Kravspesifikasjon tilvisningsavtale

Samarbeidsavtale mellom Beiarn kommune og utleier

Referat fra oppstartsmøte Husbanken