Forslag til forskrift om gebyr for gjennomføring av feie- og tilsynstjenester med fyringsanlegg i Beiarn kommune, legges med dette ut på høring/ til offentlig ettersyn.
Forskriften har hjemmel i brann- og eksplosjonsvernloven §28 annet ledd, som gir kommunestyret anledning til å fastsette forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg.  
Formålet med forskriften er å sørge for at kommunen får dekket sine utgifter ved gjennomføring av lovbestemt feiing og tilsyn av fyringsanlegg.

Forskrift og Høringsdokument

Eventuelle merknader til forskriften bes sendt til Beiarn kommune, post@beiarn.kommune.no, innen 05.12.2022.