Hva er Kommuneplanens samfunnsdel?

Kommuneplanens samfunnsdel er et politisk dokument som så konkret som mulig skal gi overordnende mål og føringer for utviklingen av kommunesamfunnet og for kommunen som organisasjon. Demografi og endring i alderssammensetning, og sikkerhet og beredskap er eksempler på langsiktige utfordringer som kommunesamfunnet står overfor.

Forslaget til kommuneplanens samfunnsdel 2024 – 2034 bygger på de lokale politikernes vurdering om at gjeldende samfunnsdel betraktes som meget god, men at vi bare har sett starten på arbeidet for å nå målene. Samtidig er vi på god vei; folketallet har økt og det er ventelister for plass i barnehagen, satsingen på infrastruktur har vært vellykket, men vi er ikke kommet helt i mål, og kommunestyret har fattet framtidsrettede vedtak i tråd samfunnsdelens mål i perioden. 

I løpet av planperioden har det imidlertid kommet nye utfordringer som vil påvirke kommunal økonomi, planlegging og tjenesteyting framover. Utfordringene er tatt med som nødvendige tilføyelser for å utfylle samfunnsdelen til å bli et godt verktøy for kommunal samfunnsplanlegging og økonomistyring de neste fire årene, både politisk og administrativt.

Kommuneplanens samfunnsdel er retningsgivende for kommunens arbeid. Den har ingen direkte rettsvirkning for innbyggerne.


Vi ber om at eventuelle høringssvar sendes til post@beiarn.kommune.no eller til Beiarn kommune, Nedre Beiarveien 906, 8110 Moldjord.