I henold til Lov om plan og byggesaksbehandling, sendes med dette Beiarn kommunes «Kommuneplanens samfunnsdel 2020 – 2030» ut til høring og offenlig ettersyn.
Høringsfrist er satt til 1. september. Høringssvar kan sendes til post@beiarn.kommune.no eller til Beiarn kommune, Nedre Beiarveien 906, 8110 Moldjord.

 

Høring og offentlig ettersyn kommuneplanens samfunnsdel 2020 - 2030