Kjøring på eng med bil og ATV setter varige spor og reduserer avlinga. Som en litt forenklet oppsummering kan det sies at i og på innmark har allmennheten kun en ferdselsrett, den skal skje til fots, og er begrenset til vinterhalvåret. Annen ferdsel enn til fots, f.eks., ATV, sykkel, bil og snøscooter, er ikke tillatt uten grunneier eller bruker (den som til enhver tid dyrker jorda) sin tillatelse. Sommerstid skal ferdselen foregå på vei eller sti. Regelen er hjemlet i Lov om friluftslivet:

 

§ 3. Ferdsel i innmark.

I innmark kan enhver ferdes til fots i den tid marken er frosset eller snølagt, dog ikke i tidsrommet fra 30. april til 14. oktober. Denne ferdselsrett gjelder likevel ikke på gårdsplass eller hustomt, inngjerdet hage eller park og annet for særskilt øyemed inngjerdet område hvor allmenhetens vinterferdsel vil være til utilbørlig fortrengsel for eier eller bruker.

Eier eller bruker kan – uansett inngjerding – forby ferdsel over hage, plantefelt, høstsådd åker og gjenlegg (attlegg) også når marken er frosset eller snølagt, såfremt ferdselen er egnet til å volde nevneverdig skade.

§ 3 a. Ferdsel på vei eller sti i innmark

Ferdsel i innmark som fører til utmark,

 1. til fots på vei eller sti,
 2. på vei eller opparbeidet sti med ride- eller kløvhest, tråsykkel, kjelke eller lignende, med unntak av organisert aktivitet som sykkelløp og rideklubbaktivitet,

er tillatt hele året, hvis ferdselen kan skje uten å passere gjennom gårdsplass eller over hustomt eller uten på annen måte å være til utilbørlig fortrengsel eller ulempe for eier eller bruker.

Eier eller bruker kan forby ferdsel som er tillatt etter første ledd, hvis ferdselen er egnet til å volde nevneverdig skade.

Innmark er:

 • Gårdsplass, d.v.s. den nærmeste plassen foran eller mellom hus. Det er uten betydning om den er inngjerdet eller ikke.
 • Hustomt, det er ingen fast arealgrense for hva som regnes for å være en hustomt. Det antas at det er krav på beskyttelse av et begrenset areal rundt hus, til vern om privatlivets fred. Det må foretas enkonkret vurdering.
 • Hyttetomter anses også som innmark. Grensen for hva som anses som tomt/ innmarksareal er noe snevrere rundt hytter enn rundt bolighus.
 • Dyrket mark, det gjelder først og fremst åker og eng i tilknytning til gårdsbruk. Også annen jord som er oppdyrket, slik som hager, beplantninger o.l. går inn under begrepet dyrket mark. Det er imidlertid landbrukets produksjonsarealer som skal vernes. Det blir dermed ikke automatisk innmark, bare fordi grunneier har sådd gress. Dyrket mark må holdes i hevd. Ellers blir den etterhvert å anse som utmark. men at dyrking ikke skjer på en sesong eller to er ikke nok.
 • Engslått: natureng som er gjenstand for regelmessig bruk i forbindelse med gårdsdrift.
 • Kulturbeite
 • Skogplantefelt
 • Område for industrielt eller annet særlig øyemed hvor allmennhetens ferdsel vil være til utilbørlig fortrengsel for eier, bruker eller andre.
 • Udyrkede, mindre grunnstykker som ligger i dyrket mark eller engslått, eller er gjerdet inn sammen med slikt område.
 • ”…….liknende område hvor allmennhetens ferdsel vil være til utilbørlig fortrengsel for eier eller bruker”. Hva som omfattes av denne bestemmelsen bedømmes skjønnsmessig etter lokale forhold i det enkelte tilfellet, der allmennhetens og grunneierens interesser må veies mot hverandre.