Det vil fra høsten bli mulig å bo hjemme lengre enn i dag. Innleggelsesrutinene på sykehjemmet vil endres og pasienter som tidligere ville fått tilbud om sykehjemsplass, vil nå kunne få tilbud om HDO. Dette basert ut fra faglige vurderinger hos kommunens inntaksteam. Det er viktig å påpeke at pasienter med behov for sykehjemsplass fortsatt vil få det.


I denne omstillingen blir nye smarte hjelpemidler tatt i bruk både i hjemmesykepleien og på sykehjem, dette kalles velferdsteknologi.


Dette medfører en stor endring i helse og omsorgssektoren. Ledelse, tillitsvalgte og verneombud arbeider tett for å gjennomføre omstillingsprosessen.


Det blir avholdt møter med ansatte, arbeidsmiljøutvalget, pensjonistforeningen, eldrerådet, brukerutvalget og rådet for likestilling og funksjonshemmede.


Beiarn kommune er opptatt av å gi gode forsvarlige tjenester til sine innbyggere. Denne prosessen vil bidra til at kommunen fortsatt skal kunne gi gode tjenester.