De geotekniske undersøkelsene som er gjort for å kartlegge sikkerhet når det gjelder bygging på tomta for skole, flerbrukshall, basseng mm. behandles fortsatt hos Romerike geoteknikk. I tillegg skal rapporter og vurderinger også gjennomgås og kontrolleres av Løvlien Georåd AS. Dette fordi NVE-veilederen stiller krav om at kvalitetssikring av områdestabilitetsvurderinger skal utføres av et uavhengig foretak. I dette tilfellet er det Løvlien Georåd som utfører uavhengig kontroll.

Strengere krav til uavhengig kontroll er også med på å redusere kapasiteten i bransjen, og medfører forsinkelse for Beiarn kommune – og for andre. Kommunen har altså pr i dag ikke fått fullstendig rapportering i forhold til de geotekniske undersøkelsene.

At arbeidet med vurderingene er mer komplisert og tar lenger tid enn man kunne forutse, er noe vi erfarer etter som tiden går. Selv om vi blir gitt et tidspunkt for når rapportene skal være ferdig, så holder det ikke når det kommer til stykket. Og det er ingenting vi kan gjøre noe med, men vi kjenner på frustrasjon. På den annen side er vi avhengig av kunnskapen rapportene gir for å kunne bygge sikrere.