OM ORDNINGEN

Målet med ordningen er «å avhjelpe situasjonen i kommuner med næringsliv som igjen rammes av smittevernstiltak».
Det vil bli foretatt tildeling innenfor nasjonal notifisert ordning.
Nærmere informasjon om fordelingen fins på Regjeringen.no sin nettside.

Hvem kan søke?

Kommunen skal bruke midlene på tiltak for lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak og nedstengning.
Med bakgrunn i tilskudds brev fra KMD, prioriterer Beiarn kommune virksomheter innen reiselivs- og serveringsnæringene samt næringer som er leverandører til disse næringene.

Virksomheter som er registrert med forretningsadresse i Beiarn kommune kan søke om midler. Det kan kun mottas støtte for den økonomiske aktiviteten som finner sted innenfor kommunen.
Dersom virksomheten er del av en større virksomhet må den aktiviteten som finner sted i Beiarn dokumenteres og bekreftes spesifikt av regnskapsfører eller revisor.

a) Kun næringsvirksomheter med tilhold innenfor Beiarn kommunes grenser og med adresse i kommunen kan motta kompensasjon.
Virksomheten kan bare motta støtte for den økonomiske aktiviteten som befinner seg innenfor kommunen.

b) En virksomhet som er del av et konsern kan søke, men ved søknader fra flere virksomheter i konsernet, vil søknadene vurderes og behandles under ett.

c) Virksomheter som faller inn under følgende næringskoder kan søke;

55.101 Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant
55.102 Drift av hoteller, pensjonater og moteller uten restaurant
55.300 Drift av campingplasser
56.101 Drift av restauranter og kaféer
10        Produksjon av nærings- og nytelsesmidler

Ordningen skal avhjelpe de virksomheter som faller inn under de nevnte næringskodene og som samtidig

• er rammet av tap av omsetning/inntekt som følge av covid-19-pandemien grunnet     nedstenging

eller kan dokumentere tap av omsetning/inntekt slik det var budsjettert når det ikke finnes sammenlignbare tall

eller kan dokumentere tap av varer

eller har økte kostnader som følge av tiltak for å unngå spredning av covid-19

Grunnlaget for vurderingen er inntektsbortfall i perioden 1. november – 31. desember 2021 samt ekstraordinære kostnader i denne forbindelse.

Søknader fra konsern vil bli behandlet under ett.

Følgende krav stilles til søker

For at søknaden skal bli vurdert, følgende punkter besvares:

  1. Søker må i søknad dokumentere betydelige utgifter og/eller tap som følge av lokale og/eller nasjonale smitteverntiltak.
  2. Omsøkt tap/kostnadsbeløp, i tillegg til prosentvise omsetningstap, må spesifikt erklæres for denne søknaden og signeres for av revisor eller regnskapsfører.
  3. Dersom søker har mottatt annen offentlig kompensasjonsstøtte for perioden, må det gis informasjon om det, samt hvilken ordning støtten er hjemlet i.
  4. Legg ved egen redegjørelse for hvorfor virksomheten er særlig hardt rammet av lokale og/eller nasjonale smitteverntiltak.

Virksomheter som var i vanskeligheter per 31. desember 2019, ref. gruppeunntaksforordningens artikkel 2, paragraf 18, kan ikke tildeles støtte.
Gjelder ikke små eller mikrobedrifter (med 10 ansatte eller færre).
Virksomheten må ikke være under konkursbehandling eller under frivillig/tvungen avvikling.

Hvordan søke?
Søknad skal registreres og sendes via Regionalforvaltning.no

Vurdering av søknader

Søknadene behandles samlet av formannskapet i Beiarn kommune i første møte etter søknadsfristens utløp.
Søknadene blir behandlet etter gjeldende regelverk for ordningen. Det gis ikke rom for skjønnsmessig vurdering under behandling av søknadene.

Kommunen har frihet til å tilpasse hvilke virksomheter som støttes, avhengig av den lokale situasjonen knyttet til nedstenging og tapt omsetning.
Ut fra det totale antall søknader vil kommunen beregne et maksbeløp og en prosentvis avkortning av søknadsbeløpet.

Regelverk

Både forvaltere og tilskuddsmottakere er ansvarlige for å sette seg inn i gjeldende regelverk (se Regionalforvanltning.no under fanen; Regelverk). 

Ordningen forvaltes med bakgrunn i forskrift om distrikts- og regionalpolitiske virkemiddel om utlysning, saksbehandling, klage og kontroll med mer, kommuneloven og forvaltningslovens bestemmelser samt bestemmelser knyttet til nasjonal nasjonal notifisert ordning under Covid-19-rammeverket. Mer informasjon på ESAs hjemmesider:  ESA regelverk Covid-19.

Tilskuddet gis som offentlig støtte. Tilsagn fra ordningen gis i henhold til gjeldende regelverk og retningslinjer for bruk av statsmidler.

 Kommunen kan:

·  Etterprøve informasjon som er oppgitt og lagt til grunn i søknaden.
· Være forpliktet til å offentliggjøre hvem som mottar tilskudd etter denne ordningen.

Annen informasjon

Opplysninger som gis i søknaden vil i utgangspunktet være offentlige etter offentlighetsloven. 
For ytterligere informasjon, se:  Veileder og Regjeringen.

Ta kontakt med oss om du har spørsmål: b.b@beiarn.kommune.no eller mob.99558250

SØKNADSFRIST: 20.01.22.