Gjelder fra 13. mars 2020

 

For å forebygge og begrense smitte, beskytte sårbare grupper og opprettholde nødvendig kapasitet i lovpålagte og kritiske tjenester,
innføres med bakgrunn i gjeldende koronasmitte-restriksjoner og med hjemmel i arbeidsgivers styringsrett.

Følgende restriksjoner:

Generelle smitteverntiltak

Avdelinger skal tilrettelegge for at ansatte, brukere og besøkende skal kunne etterleve gjeldende smittevernrestriksjoner for personlig hygiene, mathygiene og folkeansamlinger.
Ansatte pålegges å følge gjeldende smitterestriksjoner i sitt arbeid.

Besøk til sårbare grupper og kommunale driftsbygg

Avdelinger med ansvar for sårbare grupper skal påse at besøk og intern kontakt begrenses til det nødvendige i henhold til gjeldende smitterestriksjoner.
Beiarn Sykehjem stenges for besøkende uten spesiell avtale.  Ved kommunale driftsbygg og andre bygg vil besøkende bli bedt om å etterleve lokale anbefalinger.
Besøkende skal følge stedets besøks- og hygieneregler.

Alle kantiner/spiserom stenges og vi oppfordrer alle ansatte til å holde 1 meters avstand til andre.
Beiarn kommune innfører fra 13.03.2020 kl 15.00 loggplikt ved inngang til ALLE kommunens bygg. 

Hjemmekontor

I avdelinger hvor det er praktisk mulig, skal det tilrettelegges for at ansatte kan arbeide hjemmefra. Ansatte som har tilgang på bærbar pc eller telefon fra arbeidsgiver, skal ta disse med seg hjem etter endt arbeidsdag, slik at de kan jobbe hjemmefra på kort varsel.

For å redusere smitterisikoen på arbeidsplassen skal avdelinger som har mulighet til dette, vurdere å tilby de ansatte å arbeide hjemmefra, evt. på rullering.
Bruk av hjemmekontor skal alltid avklares med kommunalleder.

Tjenestereiser

Tjenestereiser til utlandet skal avlyses. Kommunal deltakelse i møter, tjenestereiser i Norge og øvrige tjenestebesøk avlyses.
Dette kan kun gjennomføres dersom det er strengt nødvendig for å opprettholde kritiske tjenester og etter avtale med Rådmannen.

 

Kurs, konferanser, møter, samlinger og tilstelninger

Kurs og konferanser som ikke er strengt nødvendig å gjennomføre eller å delta på for å opprettholde kritiske tjenester, skal avlyses.
Møter, samlinger og tilstelninger skal som hovedregel unngås. Møter, samlinger og tilstelninger med mer enn 10 deltakere skal kun avholdes eller deltas på når dette er nødvendig for å opprettholde lovpålagt og kritisk tjenesteproduksjon. Det oppfordres til bruk av nettmøter og nettkommunikasjon (2meet, skype, mail mv.).
Kurs, konferanser, møter, samlinger og tilstelninger skal avholdes innenfor gjeldende smitterestriksjoner for personlig hygiene, mathygiene og folkeansamlinger.

Politiske møter i Formannskap, PLR og Drift gjennomføres med minst mulig administrativ ledelse til stede og med skjerpet krav til hygiene, generelt renhold og avstand mellom deltakerne.

Kommunestyremøte planlagt til 29. april utgår.

Reiser og ferie

Beiarn kommune inndrar ferie frem til utgangen av mai 2020 for helsepersonell, personell i vannforsyningen og personell som deltar i kriseledelsen.

Det må forventes at nye tjenestelister/arbeidsplaner utarbeides for å opprettholde forsvarlig tjenesteproduksjon.
Med hjemmel i smittevernloven § 4-1 har ansatte innen helse-, sosial- og omsorgstjenestene, kritiske tjenester og personer i sentrale ledelsesfunksjoner inntil videre ikke anledning til å reise til områder med vedvarende og lokale smitteutfordringer, jfr. oppdatert oversikt på www.fhi.no. Ansatte som vender tilbake fra utenlandsreiser må påregne å bli satt i karantene når de kommer hjem.

Sykdomssymptomer

Ansatte med symptomer på luftveisinfeksjon, som ikke er strengt nødvendig å holde på arbeid for å opprettholde lovpålagt og kritisk tjenesteproduksjon,
bør holde seg hjemme og arbeide hjemmefra, dersom det er mulig. Fravær avtales på ordinær måte med nærmeste leder.

Innmelding av helsefaglig kompetanse

Ansatte med helsefaglig kompetanse, som ikke allerede arbeider i kritiske tjenester, skal melde inn sin kompetanse for registrering til Personalkontoret.
Gjennomføringen av dette vil snarlig igangsettes og orienteres om i linjen.
Ansatte med helsefaglig kompetanse må påregne å bli midlertidig omplassert for helsefaglig tjeneste internt i Beiarn kommune.
Også øvrige ansatte må påregne å bli midlertidig omplassert for å ivareta kritisk tjenesteproduksjon.

 

Coronasmitte og personvern

Personvernregelverket har regler om at arbeidsgivere kan behandle særlige kategorier av personopplysninger når det er nødvendig for å gjennomføre arbeidsrettslige plikter eller rettigheter.
Når det gjelder koronaviruset, er det viktig å være klar over følgende:

  • Opplysninger om at noen er smittet med koronavirus er å regne som en helseopplysning.
  • Opplysninger om at en ansatt har returnert fra et såkalt "risikoområde" er ikke å regne som en helseopplysning.
  • Opplysninger om at noen er satt i karantene (uten å gi nærmere informasjon om årsaken) er ikke å regne som en helseopplysning.

 

Informasjon til de ansatte

Vi gjør oppmerksom på at selv om det å være i karantene ikke er å regne som en helseopplysning, er det fortsatt en personopplysning. Dette stiller krav til behandlingen av opplysningene. I den grad det vurderes som nødvendig for å sikre et forsvarlig arbeidsmiljø, kan arbeidsgiveren gi informasjon innad i virksomheten om at en ansatt er smittet eller er i karantene. Pass på at den ansattes integritet og verdighet ivaretas. Bruk sunn fornuft i samarbeid med de som er berørt.

 

Informasjon til utenforstående

Beiarn kommune som arbeidsgiveren skal ikke videreformidle informasjon om at enkeltansatte er smittet og/eller er i karantene til utenforstående. Beskjeden til utenforstående som ønsker å få kontakt med ansatte som er smittet og er i karantene bør i utgangspunktet være at vedkommende ansatt er fraværende eller ikke tilgjengelig.

Restriksjonene gjelder til 7. april 2020, men vil kunne forlenges på kort varsel.
Har du spørsmål, kontakt nærmeste overordnede.
Nummer til coronatelefonen i Beiarn kommune er 913 27 100, åpen fra 09:00 – 15:00

Beiarn, 13.03.2020
Kommuneoverlege, smittevern Beiarn kommune