Du må ha godkjenning av kommunen ved nybygging eller ombygging av landbruksvei.
Det skal legges vekt på at veien fremmer rasjonell landbruksdrift og ivaretar gode helhetsløsninger uavhengig av eiendomsgrenser.
Konsekvensene veien vil ha for natur, kulturminner og friluftsliv vil bli vurdert. 
Skal du opparbeide oppstillingsplass eller en enkel driftsvei som bare medfører ubetydelige inngrep i terrenget, trenger du ikke godkjenning.