Beiarn kommune og landbruket i Beiarn har utarbeidet en ny lokal tiltaksstrategi for miljø og næringstiltak i landbruket (SMIL- og NMSK-midler) for perioden 2014 - 2017. Formålet med tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen fra jordbruket, utover det som kan forventes gjennom vanlig jordbruksdrift. Formålet med tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket er at det ut fra regionale og lokale prioriteringer blir stimulert til økt verdiskaping i skogbruket, samtidig som miljøverdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner i skogen blir ivaretatt og videreutviklet.
 
I den nye strategiplanen prioriteres følgende:
For SMIL-midler: Hydrotekniske tiltak, kulturlandskaps- og miljøtiltak, tilrettelegging for allmenheten og kulturminner.
For NMSK: Planting, kvalitetsforbedrende tiltak i skog og motormanuell tynning.
 
Tilskudd kan innvilges til foretak eller eiere som driver og/eller eier en landbrukseiendom, eller til enhver som er registrert i Enhetsregisteret og som har fått tillatelse av landbrukseiendommens eier til gjennomføring av tiltak.
Søknadsskjema.
Søknadsfrist er satt til 1. mars.