Løpenummer (se navnesaksskjema)

Vedtak

Navn på

Merknader, norske parallellnavn

1.

Arstade

Gard 49

Arstad

2.

Astajåhkå

Elv

Arstadelva

3.

Bájddárjåhkå

Elv

Beiarelva

4.

Bebba

fjell

 

5.

Biekkas

haug

Vindhågen

6.

Buoljojåhkå

Elv

Bullotåga

7.

Båssjukjåhkå

bekk

Neveråga

8.

Båssjukjávrre

vann

Øvre Nevervatnet

9.

Diellegamåsske

botn

 

10.

Diellek

fjell

Tellingen

11.

Doaresvágge

dal

Tverrådalen

12.

Gállotjuollda

Li

Sidenavn gil 12 a

12. a

Gierggetjuoldda

Li

Sidenavn til 12

13.

Guollejávrre

vann

Arstadvatnet

14.

Guollevágge

dal

Fiskedalen

15.

Gæjnnovágge

dal

Vegdalen

16.

Gæjnnovákjávrre

vann

Vegdalsvatnan

17.

Gæjnnovákjåhkå

Elv

Vegdalelva

18.

Gåbdesjávrre

vann

Gåvdesvatnan

19.

Gåbdesjåhkå

Elv

Gåvdesåga

20.

Gåbdestjåhkkå

fjell

Gåvdestinden

21.

Gåbdesvágge

dal

Gåvdesdalen

22.

Gåhppe

terrengdetalj

Koppi

23.

Hábrestjåhkkå

topp

Habrestinden

24.

Hábresvágge

Dal

Nordre og Søre Habresdalen

25

Hemmekhuhtto

Gard 42

Hemminghytta

26.

Ihtarjávrre

vann

Kvalvatnet

27.

Ihtarjåhkå

Elv

Eiteråga

28.

Jiggavárásj

haug

Jiggahaugen

29.

Klibbo

Ås

Monsfjellet

30.

Lismájávrre

tjern

Litlevatnet

31.

Luhtár

fjell

Lurfjellet, ligger også i Bodø kommune

32.

Márjávárátja

haug

Mariahumpan, ligger også i Saltdal kommune

33.

Njoammeloajvve

haug

Kvalvasshågen

34.

Njoammeltjåhkkå

fjell

Gråttåtinden

35.

Njunnje

Ås

Nasen

36.

Riebevágge

Dal

Tollådalen

37.

Piellajiegge

myr

Pellemyra

38.

Råptekjåhkå

Elv

Sokumåga

39.

Sadjemtjåhkkå

Ås

Heinberget

40.

Stoalppu

Ås

Stolpen

41.

Stoalppujávrre

vann

Stolpvatnet

42.

Stoalppujåhkå

bekk

Stolpelva

43.

Stuorraboatka

Dal

 

44.

Stuorraboatkatjåhkkå

fjell

Storpåskfjellet

45.

Suorggegájsse

fjell

Stormyrtinden

46.

Suorggejåhkå

Elv

Gråtåga

47.

Tjiekŋalisjávrre

tjern

Djupvatnet

48.

Tjiegålisjåhkå

bekk

Djupvasselva

49.

Tjivvajåhkå

Elv

Tjyvåga

50.

Uhtsaboatka

botn

Litlepåsk

51.

Vátjamguovddel

fjell

Simlefjellet

52.

Gássavárre

haug

Gåsvasshågen

Vedtakene er gjort med hjemmel i § 7 tredje ledd i lov om stadnamn. Navnene kan søkes opp i www.norgeskart.no for å finne plassering og mer informasjon, se også vedlagte navnesaksskjema der de norske parallellnavna framgår.

Klage

Vedtak om skrivemåten kan etter § 12 i lov om stadnamn påklages av dem som etter § 6 bokstav a til c har rett til å ta opp saker om skrivemåten av stedsnavn. Klagefristen er tre uker fra meldinga om vedtaket er kommet fram til mottaker, jf. forvaltningsloven § 29. Dersom meldinga skjer ved offentlig kunngjøring, starter klagefristen fra den dagen vedtaket blir kunngjort første gang. De som har klagerett, har rett til å se saksdokumentene, som er arkivert hos vedtaksorganet. Det er anledning til å søke om utsatt iverksetting av vedtaket til klagefristen er ute eller klagen er avgjort.

En eventuell klage skal sendes til Kartverket med kopi til kommunen. Klagen skal grunngis, og grunngivingen må behandle alle navn eller navneledd klagen gjelder.

Når man tar opp en klagesak, gjelder de samme saksbehandlingsreglene som for navnesaker ellers. Dersom vedtaket blir opprettholdt, sender Kartverket saken videre til ei særskilt klagenemnd oppnevnt av Kulturdepartementet.
Lov om stadnamn: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1990-05-18-11
Forskrift om stadnamn: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-05-23-638