Vedtak:

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas reguleringsplan «Næringshytte med atkomst på Leiråmo», planid 2016001. Kommunestyrets vedtak kan påklages jf. Pbl § 1-9.

Vedtaket begrunnes med at planforslaget er i tråd med gjeldende kommuneplan.

Planforslaget er vist i kart med planid 2016001, merket Beiarn kommune og Norconsult, datert 13.12.2017, planbestemmelser datert 16.08.2017, og planbeskrivelse datert 15.11.2017.

Vedtaket kan påklages innen frist på 3 uker fra denne kunngjøring. Eventuell klage stiles til
Fylkesmannen i Nordland, men sendes via Beiarn kommune, Teknisk, Kommunehuset, 8110
Moldjord.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning etter plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3 må være skriftlig fremsatt ovenfor Beiarn kommune innen tre år fra kunngjøring om vedtak.

Plankart, planbestemmelser, planbeskrivelse, saksfremlegg og vedtak finner du under.

Plankart
Planbestemmelser
Planbeskrivelse
Innstilling
Kommunestyrets vedtak