z 89WRFe 5oMLXgAAAABJRU 5ErkJggg==

Vedtak:

Beiarn kommunestyre vedtar forslaget til detaljregulering østre og vestre Stimarka fjellveg slik det har vært på høring, med følgende endringer:

Ny bestemmelsesområde jf. plan- og bygningsloven (pbl) § 12-7 punkt 6 med følgende bestemmelse:

Det skal ikke gjøres ytterligere eller mer omfattende inngrep over jordbrua i Laksdamelva utover det landbruksveien i dag representerer.

Endring i bestemmelse hensyn til reindrift:

«[…]Dersom det finnes rein i området i anleggsperioder, skal anleggsdrift koordineres i samarbeid med Saltfjellet reinbeitedistrikt.»

Endres til:

 «[…]Anleggsperioder for veg og vegvedlikehold skal koordineres med Saltfjellet reinbeitedistrikt.»

Enstemmig vedtatt.

Vedtaket er gjort i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12

Planforslaget er vist i kart med planid 2019001, datert 09.09.2020, planbestemmelser og planbeskrivelse datert 07.10.2020.

Vedtaket kan påklages innen frist på 3 uker fra denne kunngjøring. Eventuell klage stiles til
Fylkesmannen i Nordland, men sendes via Beiarn kommune, Teknisk, Kommunehuset, 8110
Moldjord.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning etter plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3 må være skriftlig fremsatt ovenfor Beiarn kommune innen tre år fra kunngjøring om vedtak.

Plankart, planbestemmelser, planbeskrivelse, saksfremlegg og vedtak finner du under:

1. Planbeskrivelse
2. Plankart A2
​3. Reguleringsbestemmelser
​4. Vedtak
5. Saksfremlegg