Monika Sande er fra i dag, 1. juni, tilbake som ordfører etter lang tids sykefravær. I perioden hun har vært borte har varaordfører Andre Kristoffersen fylt vervet med stor iver og oppofrende innsats. Fra kommunehusets ansatte og leietakere takker vi for å ha fått blitt mye bedre kjent med Andre. Han har fylt dagene våre med en tydelig stemme, klare meninger og et smittende smil. Mange saker er håndtert i perioden og overgangen tilbake til Monika vil ordfører og varaordfører selv tilpasse.

Allerede første dag klokka 08.00 ledet Monika møte i kommunens beredskapsledelse for å drøfte faktisk Corona-situasjon og planene for vaksinering utover sommeren.

Ordføreren uttrykte at hun er veldig tilfreds med måten situasjonen er håndtert på gjennom hele pandemien. Samtidig oppfordret ordføreren alle til å ta hensyn til at pandemien ikke på noen måte er over. Nasjonale regler gjelder. Alle må fremdeles utvise forsiktighet, begrense sosial kontakt og ha stort fokus på renhold og hygiene med hyppig bruk av håndsprit.

I møtet ble det besluttet at barnehage- og skole går til det som er definert som grønt nivå fra 2. juni. Dette innebærer ikke de helt store endringene, men foresatte kan blant annet få følge egne barn helt inn i barnehagebyggene. Skoler og barnehager vil selv informere om detaljer til de som er direkte berørt. Avslutningsarrangementer vil bli gjennomført i forhold til de nasjonale reglene som gjelder.

Med hensyn til vaksineringen er den lokale virkningen av ny nasjonal strategi begrenset. I opprinnelig plan skulle vi få et økt antall doser, men denne økningen forskyves nå i en periode på sju uker. Fra helseledelsen og legekontor meldes om at varslingen til de som skal vaksineres fortsetter som nå, med direkte telefoner til de som tilbys vaksine. Helseledelsen orienterte også om sommersituasjonen for legetjenesten, vaksineringstjenesten, smittesporingsteamet og ordinær helsetjeneste med innleie av vikarer til hjemmetjenesten og sykehjemmet og de karantenebestemmelser disse forholder seg til. Det er gjort en betydelig planleggingsjobb for å få denne kabalen til å gå opp. Det ventes at mange får telefon med tilbud om vaksinering i løpet av juli måned. Monika uttalte at hun er imponert over de holdningene og den omstillingsevnen kommunalt ansatte har vist fram til nå. Hun takket også for de gode planene som er lagt for at vi som samfunn skal komme gjennom de neste trinnene av på en god måte.

Vi ønsker Monika hjertelig velkommen til ordførerkontoret og beklager at vi ikke har fått pusset det opp. Nå får hun være med å bestemme hvordan det skal bli.